Завдання і напрями діяльності

Інститут проблем виховання НАПН України – єдина науково-дослідна державна установа, яка спрямовано досліджує актуальні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Тематика наукових досліджень Інституту передбачає розроблення фундаментальних теоретико-методологічних аспектів виховного процесу та актуальних проблем модернізації його змісту, оновлення форм і методів виховання дітей та учнівської молоді. Особливістю наукової діяльності Інституту є інтегровані дослідження інноваційних особистісно орієнтованих технологій, спрямованих на різнобічний розвиток дітей та учнівської молоді.

У сучасній структурі Інституту проблем виховання НАПН України функціонують 8 наукових лабораторій, науково-дослідна робота яких координується Відділенням загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України.

В Інституті ефективно функціонує три наукові школи, які формувалися упродовж всього часу функціонування установи, не мають аналогів в Україні та об’єднують і координують зусилля провідних науково-педагогічних працівників закладів освіти різних рівнів у напрямі наукових досліджень з проблем теорії та методики виховання: школа духовно орієнтованого виховання і розвитку зростаючої особистості (Бех І.Д.), художньо-естетичного виховання та мистецької освіти (Миропольська Н.Є.), превентивного виховання дітей та здорового способу життя (Кириченко В.І.).

На сьогодні в установі плідно працюють 64 наукових співробітників, з них – 1 дійсний член (академік) НАПН України, 10 докторів та 38 кандидатів наук, 7 мають наукове звання професор, 18 – старший науковий співробітник.

Функціонує докторантура та аспірантура за науковою спеціальністю «011 – Науки про освіту» (спеціалізація 13.00.07 – теорія і методика виховання), спеціалізована вчена рада Д 26.454.01 із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора наук та доктора філософії в галузі знань «Освіта» за цією науковою спеціальністю.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Інституту є підготовка  наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. В Інституті функціонує аспірантура і докторантура, що готує наукові та науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації для науково-дослідних установ системи НАПН, вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, системи післядипломної педагогічної освіти, загальноосвітніх навчальних закладів різних рівнів акредитації та різних типів, а також керівників освіти всіх рівнів  для багатьох регіонів України.

У 2017 році Інститут отримав ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні у галузі знань «01 Освіта», за спеціальностями 011 – освітні, педагогічні науки та у галузі знань 23 «Соціальна робота», за спеціальністю 231 – соціальна робота і розпочав підготовку докторів філософії.

У 2017 році в Інституті відкрито докторантуру за новими науковими спеціальностями («231 – Соціальна робота», 011 – Освітні, педагогічні науки»). З вересня 2017 року розпочато підготовку докторів філософії за вище означеними  спеціальностями.

Оперативному висвітленню результатів наукових досліджень сприяють фахові видання, засновником яких виступає Інститут (збірник наукових праць «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді») або співзасновником (збірник наукових праць «Теорія і методика хортингу», журнал «Мистецтво і освіта»).