Історія

Грудень 1996-1997 рр.

Створено Інститут проблем виховання АПН України. Директором призначено члена-кореспондента АПН України, доктора психологічних наук, професора І.Д. Беха; заступником з наукових робіт – кандидата психологічних наук, старшого наукового співробітника О.Л. Кононко; вченим секретарем – кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника О.М. Докукіну. У складі Інституту утворено 11 лабораторій, загальна кількість співробітників – 125 чоловік. Розроблено: Основні напрями наукових досліджень з виховної проблематики; проект Концепції фізичного виховання в системі освіти України; Програму родинно-національного виховання.

1998 р.

Колектив переїздить у нове приміщення за адресою: вул. Берлинського, 9. Створено спеціалізовану вчену раду з правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. Головою призначено І.Д. Беха, вченим секретарем – кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника Г.П. Пустовіта, секретарем – О.І. Любич. Кількість членів спеціалізованої ради – 17 чоловік (8 докторантів та 9 кандидатів наук). В аспірантурі Інституту навчається 33 науковці, в докторантурі – 1. На Президії АПН України затверджено Основні напрями розвитку виховної проблематики Інституту на найближчі роки. Розроблено: Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, Концепцію превентивного виховання дітей і молоді, програми з фізичного та художньо-естетичного виховання учнівської молоді. Започатковано проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем виховання дітей та учнівської молоді в Україні.

1999 р.

ВАК України затверджено склад вченої ради Інституту з правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальностями: 13.00.07 – теорія та методика виховання; 13.00.08 – дошкільне виховання. Створено паспорти вказаних спеціальностей. Започатковано видання щорічного збірника наукових праць Інституту «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді». Розроблено й оновлено зміст базової художньої освіти школярів загальноосвітньої школи на засадах полікультурності. Директорові Інституту І.Д. Беху присвоєне вчене звання дійсного члена АПН України.

2000 р.

Науковці брали активну участь у розроблені: проекту Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності; Законів України «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту». Розроблено критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у сферах фізичної, художньо-естетичної та екологічної культури. У зв’язку з унесенням змін і доповнень до переліку наукових спеціальностей в Інституті відкрито докторантуру та аспірантуру за трьома спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.07 – теорія і методика виховання, 13.00.08 – дошкільна педагогіка. Урізноманітнено зв’язки науковців з базовими експериментальними майданчиками в різних регіонах України; налагоджено міжлабораторну взаємодію у дослідженні суміжної тематики НДР.

2001 р.

Започатковано роботу над створенням Програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні, вироблено стратегію структурування та концептуальні засади. Взято активну участь: у розробленні проекту Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, Концепції екологічної освіти; в підготовці, організації та проведенні II Всеукраїнського з’їзду працівників освіти. Розроблено: Концепцію освіти «Рівний-рівному» щодо здорового способу життя молоді України; програми з фізичної та художньої культури для початкової ланки освіти.

2002 р.

Розроблено: Концепцію художньо-естетичного виховання учнів загальноосвітньої школи; Програму інтегрованого курсу «Мистецтво» (3-4 кл.); Програму розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 рр.»; критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи у галузях «Мистецтво» та «Фізична культура». Проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Цінності християнської культури як фактор морально-етичного формування особистості». Відкрито лабораторію дитячих об’єднань. Заступнику директора з наукових робіт О.Л. Кононко присвоєно науковий ступінь доктора психологічних наук та вчене звання професора.

2003 р.

Розроблено: проект Програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні; проект Закону України «Про виховання дітей та учнівської молоді»; програму формування педагогічної культури батьків; проект державних освітніх стандартів з фізичної та художньої культури основної школи. Лабораторію педагогічної соціології перетворено на лабораторію соціальної педагогіки; лабораторію фізичного виховання – на лабораторію фізичного розвитку з двома секторами (фізичного виховання та фізичної культури і здоров’я). Н.Є. Миропольській та О.І. Оніщенко присвоєно наукові ступені докторів (відповідно педагогічних та філософських наук).

2004 р.

Президією АПН України затверджено й опубліковано в газеті «Освіта України» проект Програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні. Інститут виступив співзасновником часопису «Світ виховання». Відкрито докторантуру та аспірантуру за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. Розроблено: Концепцію формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді; Концепцію розвитку дитячо-юнацького футболу і фізичного виховання дітей та молоді в Україні; навчальні програми «Естетика» (12 кл.) і «Фізична культура» (5-12 кл.); Базову програму розвитку дитини дошкільного віку (експериментальну); вперше в Україні – Програму розвитку і виховання дитини раннього віку «Зернятко» з методичним супроводом.

2005 р.

Колегією МОН України затверджено Програму виховання дітей та учнівської молоді в Україні. Розроблено: Концепцію виховання гуманістичних цінностей учнів загальноосвітньої ніколи; Концепцію змісту навчальних курсів духовно-етичного спрямування; Концепцію курсу «Основи християнської етики для учнів 5-6-х класів»; програми «Художня культура України» (10 кл.), «Мистецтво» (5-8 кл.), «Музика» (5-8 кл.), «Художня культура» (9-11 кл.), «Фізична культура» (5-12 кл.); програму факультативного курсу «Основи гуманістичної моралі» для учнів 1-9-х класів загальноосвітньої школи. За активну інноваційну діяльність та модернізацію національної системи освіти Інститут нагороджено дипломом Другої виставки-презентації «Освіта України». Вченому секретареві спеціалізованої вченої ради Г.П. Пустовіту присвоєно науковий ступінь доктора педагогічних наук.

2006 р.

2006 р. Ювілейний рік, десятий рік функціонування Інституту як одної з провідних наукових установ АНП України. Розроблено: матеріали першої Енциклопедії освіти України; Концепцію формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ/СНІДу серед молоді України; Концепцію розвитку дитячого руху в Україні. Створено програми: «Художня культура» (5-11 кл.), «Ритміка» (1-5 кл.), «Хореографія» (1-12 кл.), «Історія образотворчого мистецтва» (1-12 кл.), «Театр» (1-12 кл.), «Естетика» (12 кл.), «Ліплення» (1-4 кл.), «Музичний інструмент» (1-12 кл.), «Хоровий спів» (1-12 кл.), «Фізична культура» (1-12 кл.); словник-довідник з профорієнтації. Проведено Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості». За вагомий внесок в інноваційний розвиток національної системи освіти Інститут нагороджено Дипломом Дев’ятої міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2006».

2007 р.

Розроблено: проекти Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається та Положення про Міжвідомчу раду з профорієнтації; напрацьовано пропозиції до Концепції Державної системи професійної орієнтації населення; факультативний курс «Основи гуманістичної моралі та його методичне забезпечення; дистанційний курс «Екологія і культура», навчальні програми профорієнтаційного спрямування «Людина і світ професій» для 8-9 класів; подання до друку Базову програму розвитку дошкільника «Я у світі»; розпочато апробацію Концепції та програми патріотичного виховання дітей та учнівської молоді». Розпочато видання журналу «Позашкільна освіта і виховання».

2008 р.

З 2008 року стає традиційним організація експериментальних досліджень на рівні Всеукраїнського (лабораторія естетичного та лабораторія превентивного виховання), тісна співпраця з підрозділами АПН України, які працюють над спорідненою тематикою, органами державної влади, громадськими організаціями та установами, участь Інституту у щорічних міжнародних виставках.

Розпочато реалізацію Державних програм: Державної програми розвитку позашкільних навчальних закладів на період до 2011 року і Державної програми підтримки сім’ї на період до 2010 року. Співробітники активно долучилися до виконання Програми спільної діяльності МОН України та АПН України на 2008-2010 роки. Створено словник-довідник «Соціальна педагогіка: мала енциклопедія». Розроблено освітні програми: «Людина і світ професій» (9 клас), «Фізичне виховання» (еклективний компонент навчально-виховної програми для студентів), «Національна ідея в становленні громадянина-патріота України» тощо. Видано навчальні та науково-методичні посібники: «Психомаяки у вихованні особистості» (І.Бех), «Планування навчальної роботи з фізичної культури у 5-7 класах», «Професійна робота зі школярами в умовах профільного навчання», «С’імя і школа: проблеми виховання дітей», «Місто в якому ти живеш» та ін. У цьому році традиційним стає проведення методологічних семінарів для аспірантів та науковців інституту. Активізується діяльність по налагодження міжнародних зв’язків підрозділів з країнами пострадянського простору. Опубліковано програми розвитку, виховання і навчання дітей та учнівської молоді, зокрема Базова програма розвитку дітей дошкільного віку «Я у світі», «Виховання гуманістичних цінностей в учнів 1-9 класів» і «Людина і світ професій». Співробітники активно долучилися до підготовки матеріалів першої в Україні Енциклопедії освіти. Налагоджено міжнародні зв’язки. Присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України” Кононко О.Л., нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ-го ступеня Ковбасенко Л.І.

2009 р.

Активна участь співробітників у підготовці матеріалів Білої книги національної освіти України. Якісне виконання заходів Національної програми «Репродуктивне здоровя», Комплексної програми профілактики злочинності, Міжгалузевої програми «Здоровя нації на період до 2011 року», Постанови КМУ «Про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію Концепції професійної орієнтації населення на період до 2010 року» та Постанови КМУ «Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні». Розроблено: проект Концепції Державної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року» Концепції розвитку дошкільної освіти на період до 2016 року, Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі. Оновленно Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (освітній стандарт). Створено: навчальну програму «Художня культура 10-11 класи», підручники нового покоління, зокрема: «Психологічні джерела виховної майстерності», «Основи гуманістичної моралі (1-9 класи), «Художня культура» для 9 класів. Розроблено посібники «Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», «Професійна орієнтація старшокласників: теорія і практика» та ін.. В цьому році розпочато апробацію програми «Основні орієнтирі виховання учнів 1-11 класів у загальноосвітніх навчальних закладах». Співробітники активно долучилися до підготовки матеріалів до Державної доповіді про становище дітей за підсумками 2007-2008 років. Традиційним стає участь співробітників у роботі конкурсних комісій, журі та комісій з надання літератури грифів МОН України.

 

2010 р.

Розробка проектів Законів, Положень, Концепцій, Програм, зокрема: “Концепції виховання особистості в умовах розвитку української державності”, “Концепції і програми з патріотичного, громадянського та гуманістичного виховання школярів”, “Концепції профілактики дитячої бездоглядності в умовах великого міста”, “Концепції профілактики девіантної поведінки школярів в умовах соціокультурного середовища”, “Концепції виховання толерантності неповнолітніх”. Якісне виконання Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, Розпоряджень Президії НАПН України, зокрема: “Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію Концепції професійної орієнтації населення на період до 2010 року”. Участь науковців у роботі комісій та журі різних рівнів, зокрема: комісії МОН України з надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України з трудового навчання, фізичної культури, біології, екології та природознавства; комісії з дошкільної педагогіки та психології МОН України; Національній експертній комісії з питань захисту суспільної моралі; Національній конкурсної комісії з оцінки учнівських благодійних проектів; журі Всеукраїнської олімпіади “Вчитель року” у номінації трудове навчання та конкурсної комісії Всеукраїнської студентської олімпіади з соціальної педагогіки. Видання “Програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні”. Створення програмно-методичного забезпечення: “Художня культура”, “Захист Вітчизни”, “Людина і світ професій”, “Побудова кар’єри”, “Мультимедійна художня творчість”, “Місто, в якому ти живеш”, “Екологія в побуті”, Озеленення приміщень і територій”. Розробка науково-методичного супроводу становлення особистості, зокрема «Життя особистості у духовному обрисі» (І. Бех), «Виховання учня інтернатного закладу як суб’єкта самостійної життєдіяльності», «Формування правової культури особистості в дитячому громадському об’єднанні», «Мистецька освіта в Україні», електронно-педагогічний кейс «Художня культура» та ін.. Розроблено методичні рекомендації, адресовані педагогам і батькам з виховної проблематики: «Виховання дітей у сім’ях різного типу», «Батьківські збори у 5-9 класах».

 

2011 р.

2011 р. Ювілейний рік, п’ятнадцятий рік функціонування Інституту як одної з провідних наукових установ НАНП України. Традиційним для співробітників Інституту проблем виховання НАПН України у ювілейному році є розроблення проектів Законів, Положень, Концепцій, участь науковців Інституту у виконанні Державних, Національних та галузевих програм, зокрема підготовка матеріалів Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні та матеріалів Щорічної тематичної доповіді про становище дітей в Україні за підсумками 2010 року, Програми спільної діяльності НАПН України та МОНМС України молоді, плану заходів НАПН України на 2011 рік.

Створення програмно-методичного забезпечення освітньої та виховної роботи: „Побудова кар’єри: комплекс навчальних програм”, Базовий компонент (державний стандарт) дошкільної освіти України, „Художня культура: підручник для 10 класу (профільний рівень), „Художня культура: підручник для 10 класу (рівень стандарту, академічний рівень), „Художня культура: підручник для 11 класу (рівень стандарту), „Художня культура: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний і профільний рівні), „Художня культура. 11 клас (розробки уроків), „Художня культура. 11 клас (тематичні розробки уроків), „Збірник завдань для державної підсумкової атестації з художньої культури (9 клас), „Вчимося читати: навчально-розвивальний посібник для дітей 5-7 років” (частина 2),  „Логіко-математична палітра”, „Методика фізичного виховання учнів 1-11 класів”, „Фізичне виховання учнів 1-11 класів у процесі занять футболом”, ”, „Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин”,  комплект навчальних програм „Екологічна освіта для збалансованого розвитку”, робочі зошити  для учнів 8-9 класів „Місто, в якому ти живеш”, „Зелений пакет для дітей”, „Тематична зміна в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку”, „Крокуємо до соціальної зрілості”, „Виховуємо  соціально зрілу особистість : програма семінару”, Комплекс навчальних програм еколого-біологічного напряму для студентів вищих навчальних закладів”, „ Педагогіка сімейного виховання”.

Розроблення науково-методичного забезпечення освітньої та виховної роботи: „Професійна орієнтація: теорія і практика”„ Оптимізація виховного потенціалу позашкільного навчального закладу”, „Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді молоді в умовах модернізацій них суспільних змін”, „Соціально-педагогічні засади профілактики насильства в сім’ї”, „Формування соціально-моральної позиції у старшокласників”, „Виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності”, „Підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів”, „Оцінка потреб дитини та її сім’ї”, , „Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в сучасному навчально-виховному закладі. Розпочато проведення щорічної науково-практичної конференції “Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал”, матеріали якої опубліковані у відповідному збірнику.

 

2012 р.

Науково-дослідна та організаційно-педагогічна діяльність Інституту проблем виховання НАПН України у 2012 році спрямовувалась на реалізацію положень Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Програми спільної діяльності МОНМС України та НАПН України, “Основних напрямів досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні”, “Програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні” та комплексних фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт.

Діяльність Інституту проблем виховання НАПН України у 2013 році була пов’язана з реалізацією таких актуальних для національної освіти напрямів виховної роботи, як: педагогічні умови формування у старших дошкільників цілісного світобачення; формування соціально-значущих якостей підростаючої особистості у груповій доброчинній діяльності; педагогічні умови підготовки учнів інтернатних закладів до життєдіяльності у відкритому суспільстві; естетизація навчально-виховного процесу в основній і старшій школі засобами мистецтва; дитяче об’єднання як чинник формування світоглядної позиції особистості; науково-методичне забезпечення професійного самовизначення учнів старших класів в умовах профільного навчання; виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів; технології формування культури екологічної поведінки учнів основної школи; педагогічна підготовка сімей різного типу до професійного самовизначення старшокласників; формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу; теоретико-методичні засади формування у вихованців позашкільних навчальних закладів базових компетентностей у процесі пізнавально-практичної діяльності; організаційно-педагогічні умови фізичного виховання учнів у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Впродовж 2012 року актуалізовано: впровадження в освітню практику наукових розробок науковців установи; створення програмно-методичних комплексів, спрямованих на оптимізацію виховного процесу в навчальних закладах різних типів та форм власності, дошкільних і позашкільних; участь науковців Інституту в експертизі наукових праць, поданих на конкурс програм і підручників, рецензуванні посібників, опонуванні дисертаційних досліджень; розгортання інформаційно-комунікаційної підтримки діяльності співробітників, підключення швидкісного Інтернету, оновлення сайту установи та представлення в мережі Інтернет результатів науково-дослідної роботи.

Розроблення науково-методичного забезпечення освітньої та виховної роботи: монографії ‒ Оптимізація виховного потенціалу позашкільного навчального закладу: колективна монографія (В. В. Вербицький, О. В. Литовченко, Л. І. Ковбасенко та ін.), Психологія духовності В.О.Сухомлинського: спроба методологічної рефлексії (І. Д. Бех ), Соціальні цінності малої групи школярів (Т. Ф. Алєксєєнко, Є. М. Бачинська, І. Д. Звєрєва та ін.), Формування соціально-моральної позиції у старшокласників (Т. Ф. Алєксєєнко, О. І. Коваленко), Особливості формування світоглядної позиції особистості в умовах дитячого об’єднання: монографія (Т. К. Окушко, О. В. Безпалько, Ж. В. Петрочко та ін.); збірники наукових праць ‒Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (вип. 16, кн. 1, кн. 2, кн. 3); матеріали конференцій ‒ Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (вип. 2).

Створення програмно-методичного забезпечення освітньої та виховної роботи: програми ‒ Базовий компонент (державний стандарт) дошкільної освіти України (лабораторія дошкільного виховання), Мистецтво [1-4 класи] (лабораторія естетичного виховання), Трудове навчання [1-4 класів] (лабораторія трудового виховання і профорієнтації), Сімейні цінності : комплекс навчальних програм сімейного виховання [8–9 класи] (О. В. Мельник, Т. В. Кравченко, Л. В. Канішевська та ін.), Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція: програма для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми [7–10 класи] (Т. П. Авельцева, І. Д. Звєрєва, Ж. В. Петрочко та ін.); підручники ‒ Художня культура [для 11-ого класу] (профіль стандарту) та Мистецтво [для 1 класу] (лабораторія естетичного виховання), Основи здоров’я [для 2 класу] (І.Д. Бех та ін.), Позашкільна освіта і виховання (Г. П. Пустовіт); посібники ‒ Особистість у просторі духовного розвитку (І. Д. Бех), Виховуємо громадян-патріотів України (лабораторія морально-етичного виховання), Зелений пакет [для 8 (9) класів] і Зелений пакет [для 4 класів] (лабораторія екологічного виховання), Особливості роботи з неповнолітніми, які знаходяться у спеціальних виховних установах, Педагогічна рада у позашкільному навчальному закладі та Портфоліо у позашкільному навчальному закладі, Методика фізичного виховання учнів 1-11 класів (лабораторія фізичного розвитку), Як сформувати світоглядну позицію особистості в дитячому об’єднанні (лабораторія дитячих об’єднань), Підготовка учнів інтернатних закладів до життєдіяльності у відкритому суспільстві (лабораторія виховної роботи в закладах інтернатного типу), Естетизація навчально-виховного процесу в основній школі засобами мистецтва (лабораторія естетичного виховання), Побудова кар’єри (лабораторія трудового виховання і профорієнтації), Формуємо у старших дошкільників цілісне світобачення (лабораторія дошкільного виховання), Екологічні задачі, ігри та вікторини (лабораторія екологічного виховання); хрестоматії ‒ Художня культура [для 11 класу ] (лабораторія естетичного виховання); методичні рекомендації ‒ Виховання у школярів міжнаціональної толерантності (лабораторія морально-етичного виховання), Класному керівнику. Батьківські збори в 10 – 11 кл. (лабораторія сімейного виховання).

Проекти Інституту проблем виховання:

• виконання проекту ЮНЕСКО “Мистецька освіта в Україні: розвиток творчого потенціалу в XXI столітті”, презентація якого відбулась на Всеукраїнському науково-практичному семінарі, присвяченому Міжнародному Дню культурного різноманіття та Міжнародному тижню освіти в галузі мистецтв. Участь у презентації аналітичної доповіді “Мистецька освіта в Україні: розвиток творчого потенціалу в XXI столітті” (Дата проведення – 21. 05. 2012 р. Кількість учасників – Л.М. Масол, О.А. Комаровська, О.В. Базелюк, В.В. Рагозіна).

Прикметним стало в цьому році урізноманітнення форм підвищення кваліфікації наукових кадрів, диференційована робота з аспірантами різних років навчання та шифрів спеціальності, проведення методологічних семінарів і звітних конференцій.

2013 р.

Розроблення науково-методичного забезпечення освітньої та виховної роботи: концепція ‒ Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу в умовах нової соціокультурної реальності; збірники наукових праць ‒Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (вип. 17, кн. 1 та кн.. 3); матеріали конференцій ‒ Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (вип. 3).

Створення програмно-методичного забезпечення освітньої та виховної роботи: програми ‒ Культура екологічної поведінки: навчальна програма для 8 – (9) класів загальноосвітніх навчальних закладів (Пустовіт Н. А.); Сучасні екологічні проблеми: навчальна програма (Пруцакова О. Л.); навчально-методичні посібники ‒ Робочий зошит “Побудова кар’єри” для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл і Робочий зошит  для педагогічних працівників (лабораторія трудового виховання і профорієнтації); Фізичне виховання учнів початкових класів у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів, Фізичне виховання підлітків у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів, Фізичне виховання старшокласників у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів (лабораторія фізичного розвитку); Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу, Технології розбудови виховної системи загальноосвітнього навчального закладу, Міжсекторальна взаємодія в умовах превентивного виховного середовища (лабораторія превентивного виховання); Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (лабораторія морально-етичного виховання); Формування культури екологічної поведінки учнів основної школи, Екологічний календар (лабораторія екологічного виховання); Педагогічна підготовка сімей різного типу до професійного самовизначення старшокласників(лабораторія сімейного виховання); методичні рекомендації ‒ Виховання культури гідності старшокласників у позаурочній діяльності, Виховання культури гідності старших підлітків у позаурочній діяльності, Виховання культури гідності молодших підлітків у взаємодії сім’ї і школи дітей, Виховання культури гідності молодших школярів в позаурочній діяльності, Виховання основ культури гідності дошкільників, Підготовка педагогів у системі післядипломної освіти до виховання культури гідності учнів (лабораторія морально-етичного виховання); Педагогічна підготовка батьків до професійного самовизначення дітей старшого шкільного віку: метод. рекомендації, Професійне самовизначення старшокласників (лабораторія сімейного виховання); Школа екологічного вчинку (лабораторія екологічного виховання).

Проекти Інституту проблем виховання:

1) Проведення підготовчої роботи до другого етапу міжнародного пілотного проекту ЮНЕСКО: “Мистецька освіта в Україні: розвиток творчого потенціалу в XXI столітті” (створення бази даних). Цей етап виконання проекту передбачає створення бази даних з різних складових системи мистецької освіти, яка має постійно оновлюватись і реалізуватись у підтримці й наповненні відповідних рубрик двомовного сайту “Обсерваторія мистецької освіти держав-учасників СНД” (http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/index.php/ru/). Згідно Меморандуму про експертне співробітництво в інтересах сталого розвитку, підписаному на Другій Регіональній зустрічі експертів з художньої освіти з міжнародною участю “Питання й перспективи художньої освіти і освіти через мистецтво у країнах СНД: розвиток творчого потенціалу в ХХ1 ст.” (21-26 травня 2013 р., Мінськ) в рамках проекту на 2009-2014рр. відповідальним адміністратором обсерваторії є Інститут художньої освіти РАО.

2) У 2005 р. ООН було оголошено Десятиріччя освіти для збалансованого (стійкого) розвитку (ОЗР). Метою Декади є формування екологічної культури, системного мислення та усвідомлення єдності світу природи й людини. Ефективною форми роботи ОЗР є міжнародні освітні проекти. Одним з них є проект Регіонального екологічного центру у Центральній та Східній Європі “Зелений пакет”. Він реалізується у 15 європейських країнах. В Україні проект впроваджується за сприяння Міністерства освіти та науки України та Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Комплекс навчальних матеріалів складається з Посібника для вчителя “Зелений пакет” (призначеного для роботи у 7-11 класах основної школи) та Посібника “Зелений пакет для дітей” (розрахованого на учнів 1-6 класів). Крім посібників матеріали містять компакт-диск та дилеми для вчителя, які застосовуються у інтерактивних формах роботи, позакласній та позашкільній діяльності. Спеціально розроблений сайт дає вчителеві можливість знайти необхідні матеріали у випадку, якщо школа не має друкованої версії. Співробітники Інституту проблем виховання були залучені до розробки навчально-методичних комплектів для обох посібників. Комплекти включають навчальні  програми курсу за вибором “Зелений пакет” для учнів 8(9) класів ЗНЗ та “Зелений пакет для дітей” для ЗНЗ (4 кл.), методичні рекомендації до посібників, додаткові матеріали. Усі вони мають гриф МОНМС України (Схвалено до використання в загальноосвітніх навчлаьних закладах науково-методичною комісією з біології, екології та природознавства Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, протокол № 3 від 23. 102012 р.). Матеріали комплексу “Зелений пакет” впроваджуються у загальноосвітніх навчальних закладах, системі позашкільної, професійно-технічної  освіти.

3) Співробітники Інституту проблем виховання були учасниками міжнародного проекту “Кожна краплина має значення”, результати виконання якого презентовані навчальним комплексом з вивчення Чорного моря “Чорноморська скринька”. Комплекс підготовлено міжнародною авторською групою за підтримки Організації чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), Постійного секретаріату Чорноморської комісії (ПСЧМС), Турецького представництва Всесвітнього фонду дикої природи (ВФДК), Програми розвитку ООН (ПРООН) та компанії “Кока-Кола”. Проектом передбачається впровадження навчально-методичного комплексу у школи та позашкільні заклади АР Крим, Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Крім України Комплекс буде видано національними мовами у Болгарії, Грузії, Румунії, Російській Федерації, Туреччині. Науково-педагогічну та методичну адаптацію матеріалів для українського видання проведено співробітниками лабораторії екологічного виховання Інституту проблем виховання НАПН України. За даними ПРООН сьогодні близько 1300 закладів Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та АР Крим у навчально-виховному процесі користуються матеріалами „Чорноморської скриньки”. Загальна кількість учнів, які залучені до проекту, складає близько 50 000 осіб. Проект „Чорноморська скринька” наводився як приклад успішної співпраці уряду АР Крим з ПРООН.