Про Інститут

Інститут проблем виховання НАПН України утворений Національною академією педагогічних наук України в січні 1997 року, його діяльність спрямовано на теоретико-методологічні розробки, дослідно-експериментальну роботу та підготовку навчальної та методичної літератури з виховної проблематики. Дослідження проводяться у двох основних напрямах: І) Виховання як суспільне явище; 2) Науково-методичне забезпечення національної системи виховання в різних соціальних інститутах.

Особливістю наукової діяльності Інституту є інтегровані дослідження, орієнтовані на проектну організацію експерименту, переосмислення традиційних функцій педагогічної роботи вчителів, вихователів, батьків, розробку інноваційних особистісно зорієнтованих технологій, спрямованих на різнобічний розвиток дітей і учнівської молоді. На сьогодні обґрунтовано зміст і розроблено сучасні тех­нології морально-етичного, художньо-естетичного, фізичного, екологічного, дошкільного виховання. Створено програмно-методичне забезпечення, підручники та навчальні посібники нового покоління з різних напрямів освітньої діяльності.

До складу Інституту входять 8 лабораторій: виховання у сім’ї та закладах інтернатного типу, позашкільної освіти, дошкільної освіти та виховання, фізичного розвитку та здорового способу життя, громадянського та морального виховання, естетичного виховання та мистецької освіти, трудового виховання та соціальної педагогіки.

В інституті працює 70 наукових співробітників, з них 1 дійсний член Національної академії педагогічних наук України, 9 докторів наук, 7 професорів, 39 кандидатів наук, 32 старші наукові співробітники.

Функціонує докторантура та аспірантура за науковою спеціальністю «011 – Науки про освіту» (спеціалізація 13.00.07 – теорія і методика виховання), спеціалізована вчена рада Д 26.454.01 із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора наук та доктора філософії в галузі знань «Освіта» за цією науковою спеціальністю.

 

Щорічно видається заснований у 1999 р. збірник наукових праць “Теоретико-методичні проблеми виховоння дітей та учнівської молоді”, затверджений Президією ВАК України як наукове видання, в якому можуть бути опубліко­вані основні результати дисертаційних робіт.

 

Створено й успішно розвиваються наукові школи за­гальноукраїнського рівня:

1. Особистісно орієнтоване ви­ховання дітей і молоді (керівник – І.Д. Бех, доктор психо­логічних наук, професор).

2. Цілісне проживання дошкільником особистісного буття (керівник – О.Л. Кононко, доктор психологічних наук, професор).

3. Інтегративна мис­тецька освіта та художньо-естетичне виховання школярів (керівник – Л.М. Масол, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник).