Заступник директора з науково-експериментальної роботи

ПЕТРОЧКО ЖАННА ВАСИЛІВНА

Доктор педагогічних наук, професор. Фахівець у галузі соціальної педагогіки.

Наукова діяльність:

2000 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Формування духовних потреб молодших школярів у позанавчальній діяльності».

2011 р. –захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук “Теорія і практика соціально-педагогічного забезпечення прав дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах” (13.00.05 – соціальна педагогіка).

2005 р. – доцент кафедри соціальної педагогіки.

2009 р. – старший науковий співробітник зі спеціальності теорія і методика виховання.

2015 р. – професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Автор понад 130 наукових праць з проблем виховання, соціальної педагогіки та соціальної роботи.

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ 3 РОКИ:
Монографія

1. Формування соціальної ініціативності підлітків у дитячому об’єднанні : монографія / Ж. Петрочко, О. Пащенко, Н. Чиренко та ін. ; наук. ред. Т. К. Окушко]. – Харків : Друкарня Мадрид, 2015. – 330 с. – С. 61-71.

Підручник

2. Петрочко Ж.В. Діти, які опинилися в складних життєвих обставинах / Соціальна педагогіка : навч. посіб. / [О.В.Безпалько, І.Д.Звєрєва, Т.Г.Веретенко та ін.] ; за ред. О.В.Безпалько. – К. : Академвидав, 2013. – 312 с. – С. 151–165.

Посібники

1. Партнерство задля нарощування потенціалу: посіб. для активістів неурядових організацій / О.О.Єжова, В.І.Кириченко, Ж.В.Петрочко та ін. – К. : Здоров’я через освіту, 2014. – 128 с.
2. Соціальна ініціативність: змістово-технологічне забезпечення : посіб. / Ж. В. Петрочко, Н. В. Чиренко, Н. О. Шпиг О. В. Пащенко [та ін.] ; наук. ред. Т. К. Окушко. – Харків : Друкарня Мадрид, 2015. – 222 с. – С. 118–126.
3. З Україною в серці (тренінг з патріотичного виховання дітей та молоді) : посіб. / І.Д.Бех, В.І.Кириченко, Ж.В.Петрочко. – К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2015. – 186 с.
4. Петрочко Ж.В., Єрьоменко Е.А. Хортинг – школа сили і честі юного українця : метод. посіб. / Ж.В.Петрочко, Е.А.Єрьоменко. – К. : Паливода А.В., 2016. – 514 с.

Статті у наукових фахових виданнях

1. Петрочко Ж.В. Підтримка соціальних ініціатив як умова впровадження технологій виховної роботи з учнями щодо протидії торгівлі людьми / Ж.В.Петрочко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград : Імекс-ЛТД. – 2013. – Вип. 17, кн. 2. – 522 с. – С. 144–151.
2. Петрочко Ж.В. Забезпечення права на сім’ю: від традицій до інновацій / Ж.В.Петрочко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка : зб. наук праць. – Вип. 17. – Ч. 1 – К.–Івано-Франківськ : Вид. НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – 216 с. – С. 75–82.
3. Петрочко Ж.В. Соціально-педагогічні виховні технології у викликах часу / Ж.В.Петрочко // Педагогіка і психологія : Вісник НАПН України. – 2014. – № 1(82). – С. 17–24.
4. Петрочко Ж.В. Сутність і функціональна роль соціальної ініціативності у структурі лідерства підлітків / Ж.В.Петрочко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – Вип. 18, кн. 2 – 480 с. – С. 143–150.
5. Петрочко Ж. В. Концепція школи, дружньої до дитини: основні положення і терміни / Ж.В.Петрочко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / гол. ред. А.А.Сбруева. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2014. – № 2 (36). – 516 с. – С. 84–92.
6. Петрочко Ж. В. Теоретичні основи патронату над дітьми / Ж.В.Петрочко // Соціальна педагогіка: теорія і методика. – 2014. – № 1. – С. 83–90.
7. Петрочко Ж. В. Оцінка потреб дитини та її сім’ї: сутність, значення, концептуальні засади / Петрочко Ж. В. // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. пр. / [гол. ред. Г. В. Локарєва]. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. – Вип. №1 (22). Педагогічні науки. – С. 75–81.
8. Петрочко Ж.В. Участь дітей в ухваленні рішень і житті суспільства: сутнісні акценти та сучасні виклики // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – Вип. 739. Педагогіка та психологія. – С. 145–151.

Публікації у зарубіжних виданнях

1. ZH.V.Petrochko, J.Pelekh. Parental competence as a factor of family education / Dilemmas of contemporary family – practical solutions [education editorial offis: Z.Fraczek, B. Lulek]. – Rzeszow, 2013. – s. 25–32.
2. Краткий таджикско-русский энциклопедический словарь по социальной работе / Бахромбеков В.А., Безпалько О.В., Бекнаназарова Г.Э., и др. / Под общей ред. Зверевой И.Д. – 2-е. дополн. изд. – Душанбе, 2013. – 418 с. (авторські терміни: С. 57–59, 75–76, 169–171, 178–180, 192–195, 512–514, 522–524)/
3. Петрочко Ж. В. Правова культура юних українців / Петрочко Ж. В. // Soucasna ukrajinistika: problem jazyka, literatury a kultury : sbornik vedeckych clanku / editor Josef Anders. – Olomouc : Univerzita Palackeho, 2014. – P. 458–460.
4. Zh. Petrochko, O. Yezhova, V.Kyrychenko. Child-Friendly School in Ukraine: Conceptual Framework / European Humanities Studies: State and Society. – Slupsk, Poland, 2016. – No.1. – p. 214-225.

Досвід роботи у проектах міжнародних та українських громадських/благодійних організацій:

проекти ЮНІСЕФ «Місто, дружнє до дитини» (2004, керівник проекту), «Підтримка розробки Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» (2005, керівник проекту); проект Євросоюзу «Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей» (2007-2009, експерт з питань оцінки потреб клієнта); проект Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад» (2009-2014, експерт-консультант); проекти ЮНІСЕФ «Розвиток єдиного національного інструментарію та алгоритму оцінки потреб дитини та її сім’ї» (2013, експерт), «Розробка посібника із соціальної роботи із вразливими сім’ями з дітьми (2015-2016, експерт).