ЛАБОРАТОРІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ

Діяльність

Лабораторію дошкільного виховання як науковий підрозділ було створено в Українському Науково-дослідному інституті педагогіки у 1930 р. Цей період характеризується творчими пошуками науковців у визначенні змісту, форм та методів роботи з дітьми дошкільного віку. Активізуються дослідження проблем ігрової діяльності, мовленнєвого, фізичного, розумового розвитку дітей, виховання дошкільників у сім’ї тощо. Сучасні науковці та практики з повагою і вдячністю згадують співробітників лабораторії А.І. Гендрихівську, В.А. Герцинштейн, С.С. Лівшина, С.Н. Йофе-Мархасеву, П.Ю. Волобуєва, С.В. Соловей, Т.О. Губенко, К.І. Меркулову, Є.К. Сухенко, Г.Ф. Лозу, К.В. Назаренко, З.Є. Лебедєву, І.Б. Баскіну, Л.В. Артемову, І.С. Дьоміну, наукові здобутки яких стали підґрунтям для організації дошкільної освіти на довгі роки.

Починаючи з 1997 р. і в даний період лабораторія дошкільного виховання функціонує у складі Інституту проблем виховання НАПН України. За цей час у підрозділі досліджувалися актуальні проблеми, пов’язані з оновленням концептуальних засад НДР, гуманізацією цілей і принципів дошкільної освіти, осучасненням освітніх технологій, вивченням особливостей виховання й навчання дошкільників у різних соціальних інституціях. У 1997 – 2004 рр. дослідженням проблеми підготовки дитини до школи та розробленням організаційно-педагогічних і науково-методичних засад гуманізації освітнього процесу в дитячих будинках займалися кандидати педагогічних наук, старші наукові співробітники: З.П. Плохій, Н.Т. Кириченко, Г.С. Марочко, Т.І. Науменко, К.І. Стрюк, В.П. Ждан, М.І. Мельничук. Важливим доробком цих фахівців стали науково обґрунтовані рекомендації щодо оптимізації педагогічних умов виховання і навчання дошкільників, оновлена й збагачена Програма виховання і навчання дошкільника “Малятко”. Відповідно до нових завдань, що постали перед освітою взагалі і дошкільною педагогікою зокрема, у період реформування її змісту, форм і методів актуалізувалася проблема оновлення проблематики НДР дошкільного виховання. З огляду на це особливу увагу було приділено пошуку фахівців, які відчували б запити сучасності, були здатні до професійної рефлексії і спроможні виявляти гнучкість у науковому пошуку, сповідували компетентнісний підхід як нову освітню стратегему. На замовлення МОН України та виконання цих запитів було створено творчу групу у складі О.Л. Кононко, З.П. Плохій, Н.І. Баглаєвої, Г.І. Раратюк, яка протягом 1997 – 2002 рр. розробляла новий зміст дошкільної освіти, створювала програми розвитку і виховання маленьких українців нового покоління, опрацьовувала методичне забезпечення. Це стало початком оновлення концептуальних засад і технологій науково-дослідної та методично-просвітницької роботи. Завдяки виваженій і збалансованій кадровій політиці колективу науковців під керівництвом О.Л. Кононко співробітникам лабораторії (В.О. Луценко, В.А. Старченко, О.П. Терещенко, Л.Ю. Якименко) вдалося взяти активну участь в розробленні Базового компонента дошкільної освіти в Україні, оновленні змісту державних програм “Малятко”, створенні програм нового покоління “Зернятко” та Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”.

Зараз у лабораторії працють наукових співробітників: Гавриш Н.В., доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник, Рагозіна В.В., кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник; Маршицька В.В., Рейпольська О.Д. − кандидати педагогічних наук, старші наукові співробітники; наукові співробітники – Васильєва С.А.,  Шкляр Н.А., молодший науковий співробітник – Орлова Г.В, очолює лабораторію – Рейпольська О.Д.

Основні завдання

  • Колективом співробітників лабораторії постійно ведеться робота з педагогами щодо впровадження у практику роботи дошкільних навчальних закладів особистісно орієнтованих технологій, призначення яких полягає у розвитку, вихованні й навчанні кожної конкретної дитини з урахуванням її досвіду та індивідуальних особливостей. Співробітниками лабораторії підтримуються наукові контакти та здійснюється ефективна апробація результатів наукових досліджень у базових ДНЗ, відділах освіти, міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях, семінарах та круглих столах.

Напрями діяльності

  • На даному етапі діяльність лабораторії дошкільного виховання спрямована на гуманізацію цілей і принципів дошкільної освіти, осучаснення освітніх технологій, вивчення особливостей виховання й навчання дошкільників у різних соціальних інституціях; створення програм розвитку і виховання нового покоління маленьких українців. Творчий колектив лабораторії дошкільного виховання плідно працює, як злагоджений механізм, спрямований на розвиток системи дошкільної освіти в Україні.

Рейпольська Ольга Дмитрівна

Завідувач лабораторії, кандидат педагогічних наук, доцент
Коло наукових інтересів: розвиток особистості дитини дошкільного віку; гендерне виховання дошкільників; навчання англійської мови дошкільнят; фахова підготовка працівників ДНЗ.

Гавриш Наталія Василівна

головний науковий співробітник, доктор педагогічних наук, професор
Коло наукових інтересів: розвиток мовлення дітей дошкільного віку; організація освітнього процесу в дошкільному закладі; художнє слово і розвиток творчості дошкільників; фахова підготовка працівників ДНЗ.

Маршицька Вікторія В’ячеславівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Коло наукових інтересів: розвиток особистості дитини дошкільного віку; екологічне виховання дошкільників; формування базових якостей дитини дошкільного віку в умовах ДНЗ.

Рагозіна Вікторія Валентинівна

провідний науковий співробітник, кандидат педагогічних наук
Коло наукових інтересів: розвиток дитини раннього віку; художньо-естетичний розвиток дітей раннього і дошкільного віку; розробка методичного забезпечення художньо-естетичного навчання, виховання і розвитку дошкільників у ДНЗ; наступність художньо-естетичного навчання і виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.

Васильєва Світлана Андріївна

науковий співробітник
Коло наукових інтересів: від історії дошкільної освіти в Україні до виховання дитини у різних змістових напрямках освітньої роботи у сучасному дошкільному навчальному закладі.

Шкляр Наталія Анатоліївна

науковий співробітник
Коло наукових інтересів: формування справедливості як базової якості старшого дошкільника в дошкільному навчальному закладі; формування позитивного ставлення до дошкільного навчального закладу у контексті первинної соціалізації молодшого дошкільника.