Лабораторія соціальної педагогіки

  Історія

У 2003 р. в НАПН України було відкрито новий напрям досліджень – зі спеціальності 13.00.05 – соціальної педагогіки.

Лабораторія соціальної педагогіки була створена у відповідь на соціальні виклики, які супроводжувались поширенням та поглибленням соціально-педагогічних проблем та їх негативними наслідками.

З моменту створення лабораторії її очолює доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Алєксєєнко Тетяна Федорівна.

На фото: завідувач лабораторії соціальної педагогіки Алєксєєнко Тетяна Федорівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, відмінник освіти України.

У 2013 році виповнилося 10 років з часу заснування лабораторії “Соціальної педагогіки” як структурного підрозділу Інституту проблем виховання НАПН України. Свій десятилітній ювілей науковці лабораторії зустріли сповнені новими науковими ідеями, планами, жагою пізнання та прагненням творити на благого кожного.

На фото: на стенді частково представлено основний доробок співробітників, аспірантів та докторантів лабораторії соціальної педагогіки

Діяльність

Колектив лабораторії успішно працює над розробкою теорії і методології соціальної педагогіки, її понятійно-категоріальним апаратом, соціально-педагогічними методами і технологіями роботи з вразливими категоріями дітей і сімей у різних типах виховних середовищ.

Науковий доробок лабораторії визначається інноваційністю як за постановкою наукових проблем, так і за запропонованими шляхами їх розв’язання. В останні роки такими інноваціями визнано соціально-педагогічні технології: включення малих груп школярів у соціально-ціннісну діяльність зокрема, в доброчинні соціальні проекти, їх розробку і реалізацію; підготовки кандидатів у прийомні батьки і батьки-вихователі (у 2008 р. Державною соціальною службою для сім’ї, дітей та молоді була визнана кращою в Україні і визначена як стандарт для такої роботи) та підвищення у них рівня батьківської компетентності (у 2011 р. затверджена Державною соціальною службою для сім’ї, дітей та молоді як офіційна програма); влаштування та супроводу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейно-орієнтовані будинки; комплексну методику оцінки потреб дитини, яка виховується в державному закладі опіки і піклування, та її сім’ї; комплексної допомоги бездоглядним та безпритульним дітям; соціально-педагогічний тренінг конструктивної взаємодії для неповнолітніх засуджених; тренінгові заняття з підлітками з питань профілактики ВІЛ-інфекції, наркозалежності та ризикованої поведінки; семінарів-тренінгів для спеціалістів ЦСССДМ  та ін..

На фото: завідувач лабораторії Алєксєєнко Т.Ф. та аспірант лабораторії Журавель Т.В. проводять семінар на виставці «Освіта України -2012» на тему: «Соціальна педагогіка як галузь знання і практичної діяльності: вектори розвитку». Журавель Т.В. презентує ігрові методики для профілактики девіантної поведінки у підлітків.

Наукова діяльність лабораторії соціальної педагогіки вирізняється високим ступенем результативності. Показником, якої є кількість наукових публікацій співробітників, прикметною ознакою яких є інноваційність, теоретико-методологічна виваженість і практична орієнтованість.

Так за 11 років роботи лабораторії співробітниками одноосібно та у співавторстві підготовлено та опубліковано 376 наукових праць. Зокрема: монографії – 4; науково-методичних і навчальних посібники – 40; методичних рекомендацій – 13; словників-довідників- 4, енциклопедій – 3; програм – 10; концепцій – 1; більше як 300 наукових статей.

Вони є співавторами Білої Книги та 9 Державних Тематичних доповідей про становище дітей і сімей в Україні, захист їхніх прав.

У  конкурсі кращих наукових робіт НАПН України у 2010 р. за книгу «Соціальна педагогіка: словник-довідник / за заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко.  – Вінниця, ООО «Планер», 2009. – 548 с. отримали Диплом ІІ ступеня.

Гриф МОНУ отримали близько 11 наукових робіт.

Науковці приймали активну участь у вдосконаленні та розробці чинного законодавства щодо соціального розвитку дітей і молоді та профілактики соціального сирітства, насилля над дітьми і протидії торгівлі людьми; розробці та реалізації Національних, Державних і галузевих програм щодо підтримки сім’ї і розвитку сімейних форм влаштування дитини, реформування інтернатних закладів, ресоціалізації неповнолітніх засуджених і соціальної адаптації осіб, які відбули покарання в місцях позбавлення волі; Всеукраїнського конкурсу учнівських соціальних проектів “Добро починається з тебе” (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 р.р); моніторингу якості знань учнів початкової школи; у виставках “Освіти України” тощо.

На фото: завідувач лабораторії Алєксєєнко Т.Ф. та аспіранти лабораторії Журавель Т.В. і Постолюк Г.І. проводять семінар на виставці «Освіта України -2012» на тему: «Соціальна педагогіка як галузь знання і практичної діяльності: вектори розвитку».

У 2013 році, за вагомий внесок у відродження і розвиток дитячих благодійних ініціатив, лабораторію соціальної педагогіки було нагороджено Почесною відзнакою Асоціації благодійників України – “Сяйво добра”.

Експериментальну роботу науковці здійснюють у ЗОШ, виправних колоніях для неповнолітніх, прийомних сім’ях і Дитячих будинках сімейного типу, притулках для неповнолітніх, за місцем проживання і проведення дозвілля дітей – у громаді.

Апробація наукових результатів відбулася у більше як 650 масових науково-практичних заходах (в тому числі: конгресах, симпозіумах, форумах, парламентських слуханнях, науково-практичних конференціях, методологічних семінарах, круглих столах, майтер-класах та ін. заходах). Велика увага приділяється участі у заходах міжнародного рівня. Протягом існування лабораторії співробітники взяли участь у 86 міжнародних наукових заходах.

Так 27-28 березня 2014 року завідувач лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України Т.Ф. Алєксєєнко приймала участь у 3-му Міжнародному науковому симпозіумі Соціальна педагогіка: сучасні проблеми і перспективи м. Вільнюс (Литва). Зокрема, у свої доповіді на пленарному засіданні Тетяна Федорівна Алєксєєнко розкрила методологічні позиції розвитку соціальної педагогіки в Україні, що викликало значний інтерес міжнародної наукової спільноти і спонукало до активного обговорення результатів представлених доповідачем.  

 Активно співпрацюють із ЗМІ: приймали участь у радіопрограмах: “Радіо-Ера FM” з проблем підліткової злочинності та шляхів її подолання; “Педагогічні роздуми”, “Сім’я – фортеця моя”; Програма “Культура” – передача “Велесова криниця”; радіо “Воскресіння” – з проблеми організації літнього відпочинку для підлітків та ін.; у програмах телебачення (“Подвійний доказ”, “Прийомна дитина”); у фахових періодичних виданнях: журналах “Соціальна педагогіка: теорія та практика” і “Соціальна робота в Україні: теорія і практика”, “Шлях освіти”, “Рідна школа”, “Початкова школа”; часописі “Шкільний світ”; газетах “Освіта України” і “Педагогічна газета” та ін..

Наукові розробки співробітників лабораторії використовуються у змісті підготовки майбутніх соціальних педагогів і соціальних робітників у ВНЗ України та на кафедрі соціології філософського факультету Таджикського національного університету; у роботі шкільних соціальних педагогів; у діяльності ЦСССДМ та неурядових організацій, персоналу виховних колоній для неповнолітніх Державного департаменту України з питань виконання покарань; можуть бути використані у науковому консультуванні; роботі класних керівників.

Лабораторія соціальної педагогіки здійснює велику і ефективну роботу у підготовці науково-педагогічних кадрів. За 11 років в ній було успішно підготовлено і захищено 30 дисертацій, в тому числі: 2доктора педагогічних наук і 28кандидатів педагогічних наук з проблем життєвого самовизначення, формування відповідальної поведінки, полікультурної та соціальної компетентності, цілісного виховного середовища дитини, інклюзивного освітнього середовища, здорового способу життя; інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями у групу ровесників; соціального супроводу сімей з дітьми з особливими потребами; профілактики комп’ютерних адикцій, ВІЛ/СНІДу; розвитку інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей, захисту їхніх прав; розвитку волонтерського руху у студентському середовищі; виховного потенціалу національної скаутської організації “Пласт” та ін..

Особлива увага приділяється професійному зростанню співробітників лабораторії. Всі співробітники пройшли навчання в аспірантурі, захистили дисертації, окремі – отримали вчені звання, мають відзнаки Міністерства освіти та науки України та НАПН України.

Співробітники лабораторії тісно співпрацюють з неурядовими організаціями, діяльність яких спрямована в інтересах дітей;  з ЮНІСЕФ; з суміжними профільними кафедрами вищих навчальних закладів України, які здійснюють підготовку майбутніх соціальних педагогів і соціальних робітників.

Нині основна увага в дослідженнях лабораторії приділяється проблемі розвитку соціально-значущих якостей особистості у груповій діяльності.

Продовжується активна робота над виробленням методології соціальної педагогіки і її понятійно-категоріального апарату.

 Склад

Алєксєєнко Тетяна Федорівна

Завідувач лабораторії соціальної педагогіки, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, відмінник освіти України.

Один з провідних вітчизняних фахівців з соціальної педагогіки як самостійної галузі педагогічного знання в Україні. Є автором понад 300 наукових праць. Веде активну роботу у підготовці науково-педагогічних кадрів. Фахівець з теорії соціальної педагогіки і дослідження соціально-педагогічних явищ, проблем сім’ї і сімейного виховання, соціалізації особистості, соціально-педагогічних технологій.

Жданович Юлія Миколаївна

Старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, стипендіат КМУ, кандидат педагогічних наук.

Куниця Тетяна Юріївна

Старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук. Фахівець з проблем виховання відповідальної поведінки у школярів.

 Сергеева Наталія Володимирівна 

Науковий співробітник, кандидат педагогічних наук. Фахівець з теорії і практики соціальної педагогіки

Основні публікації лабораторії соціальної педагогіки за останні роки

 1. Соціальні цінності малої групи школярів : Монографія / за заг. ред.. Т.Ф. Алєксєєнко. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 180с.
 2. Алєксєєнко Т.Ф. Формування цілісного виховного середовища дитини у педагогічній спадщині В. Сухомлинського : монографія /Т. Ф. Алєксєєнко, Р. В. Малиношевський. – Хмельницький : Поліграфіст, 2012. – 296 с
 3. Алєксєєнко Т.Ф. Формування соціально-моральної позиції у старшокласників : монографія / Т.Ф. Алєксєєнко, О.І. Коваленко. За заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. – Вінниця : ТОВ фірма “Планер”, 2011. – 230с.
 4. Алєксєєнко Т.Ф. Ризикована поведінка : посібник / Т.Ф. Алєксєєнко, С.В. Кушнарьов. – Вінниця : ТОВ “Фірма “Планер”, 2013. – 172 с. [із них 36 – кольор. іл..].
 5. Звєрєва І. Д. Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям : метод. посібник [І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, Л. П. Гуровська та ін.] / За ред. І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко. – К. : “Калита”, 2010 – 376 с
 6. Соціальна педагогіка: словник-довідник [за заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко].– Вінниця, ООО «Планер», 2009. – 548 с.
 7. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред.. проф.. І.Д. Звєрєвої. – К. : Центр учбової літератури, 2008. 336 с.
 8. Алєксєєнко Т.Ф. Соціалізація особистості: можливості й ризики: Науково-методичний посібник. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 152 с.
 9. Жданович Ю. Вчимося і граємося: метод. рекомендації для організації дозвілля дітей / Ю. Жданович. К.: Шк. світ, 2008. – 128 с.
 10. Соціальна педагогіка: теорія і технології: Підручник / За ред. І.Д. Звєрєвої – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 316 с.
 11. Алєксєєнко Т.Ф., Жданович Ю.М. Виховання особистості у Пласті: [Монографія] – 2-е вид. – Київ: ПП «Проспект – А», 2006