Вчена рада

РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ

У звітному році склад вченої ради нараховував 25 осіб, серед яких 2 –  дійсні члени НАПН України. За вченими ступенями розподіл такий: 12 докторів наук ( 1 –психологічних, 11 – педагогічних наук ),  13 кандидатів педагогічних наук. Було заплановано і протягом року проведено 11 засідань вченої ради. На них обговорювались  питання, спрямовані на підвищення якості наукових досліджень: аналізувалися програми та методики досліджень, розпочатих у 2015 році; заслухувалася інформація про хід роботи над плановими темами, про результати закінчених НДР, затверджувалися програми моніторингу результатів дослідження тем НДР. Значна увага приділялася розгляду питань про результати впровадження завершених у попередні (2010-2012 рр.) роки планових НДР, розглядалися заходи на усунення недоліків і порушень, виявлених при перевірці результативності підготовки наукових кадрів та їхнього працевлаштування, виконання Постанов Президії НАПН України та Загальних зборів.

На вченій раді обговорювалися та рекомендувалися до друку і подання на Гриф МОН України рукописи монографій, методичних посібників, методичних рекомендацій, підготовлених за результатами виконаних планових тем, докторських та кандидатських дисертаційних досліджень; рукописи збірників наукових праць «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді»,   «Теорія і методика хортингу», науково-методичного журналу «Мистецтво та освіта», матеріалів науково-практичного семінару, присвяченого Першому чемпіонату України з поліцейського хортингу. На виконання завдання МОН України обговорювалася та затверджувалася «Концепція військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді».

Приділялась увага підвищенню кваліфікації наукових кадрів, якості керівництва аспірантами і докторантами. Обговорювались звіти аспірантів, доповіді докторантів щодо виконання ними дисертаційних досліджень, аналізувалася робота з науковими кореспондентами, участь співробітників у методологічному семінару «Громадянськість української молоді: виклики, здобутки, перспективи», підготовка до проведення  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісний розвиток дітей та молоді в інноваційно орієнтованому освітньому середовищі» та підсумки її проведення, роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01  тощо.

Відповідно до графіку проводився конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників лабораторій Інституту, присвоювалися вчені звання професора та старшого наукового співробітника зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання та 13.00.05 – соціальна педагогіка.

За результатами колективного обговорення щодо стимулювання співробітників інституту за здобутки у науковій діяльності затверджувалися подання на представлення науковців до нагородження державними нагородами та грамотами, почесними грамотами, медалями НАПН України.

 

СПИСОК

членів ученої ради Інституту проблем виховання НАПН України

Бех

Іван Дмитрович

(голова вченої ради)

доктор психологічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту;
Малиношевський

Руслан Васильович

(заступник голови ради)

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, голова ради молодих вчених Інституту;
Петрочко

Жанна Василівна

(заступник голови ради)

доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту;
Докукіна

Олена Михайлівна

(вчений секретар ради)

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар Інституту;
Алєксєєнко

Тетяна Федорівна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії соціальної  педагогіки Інституту;

 

Гавриш 

Наталія Василівна

доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту;
Гончар

Людмила Вікторівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу Інституту;
Грітчина         

Анна Іванівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу Інституту;
Гуцан

Леся Андріівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії трудового виховання Інституту;
Журба

Катерина Олександрівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання Інституту;
Заєц

Тетяна Петрівна

завідувач відділом документального та господарського забезпечення, голова первинної профспілкової організації Інституту;
Канішевська

Любов Вікторівна

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу Інституту;
Комаровська

Оксана Анатоліївна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту;
Коновець

Світлана Володимирівна

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання Інституту;
Мачуський

Валерій Віталійович

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії позашкільної освіти Інституту;
Миропольська

Наталія Євгенівна

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту;
Морін

Олег Леонідович

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії трудового виховання Інституту;
Нечерда

Валерія Борисівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту;
Окушко

Тетяна Костянтинівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії громадянського та морального виховання Інституту;
Остапенко

Олександр Іванович

кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту;
Пруцакова

Ольга Леонідівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту;
Рейпольська

Ольга Дмитрівна

кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту;

 

Сисоєва

Світлана Олександрівна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Президії НАПН України;
Сухомлинська

Ольга Василівна

доктор педагогічних наук, дійсний член (академік) НАПН України, головний науковий співробітник сектору сухомлиністики відділу історії освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського;
Федорченко

Тетяна Євгенівна

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту;
Шахрай

Валентина Михайлівна  

доктор педагогічних наук, завідувач лабораторії виховання в   сім’ї та закладах інтернатного типу Інституту.