Всеукраїнська науково-практична конференція “ОСОБИСТІСТЬ У ПРОСТОРІ ВИХОВНИХ ІННОВАЦІЙ ”

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції ОСОБИСТІСТЬ У ПРОСТОРІ ВИХОВНИХ ІННОВАЦІЙ , яка відбудеться 18-19 жовтня 2018 року в м. Києві.

За матеріалами конференції буде виданий збірник матеріалів.

Обсяг поданих матеріалів не менше 5 повних сторінок комп’ютерного тексту .

Вимоги до оформлення статей:

мова – українська; матеріали конференції мають бути набрані у текстовому редакторі Microsoft Word, збережений у форматі *.doc або *.rtf; текст на аркушах паперу А-4, шрифт Times New Roman, поля: зліва – 30 мм; праворуч – 10 мм, зверху, знизу – 20 мм;

– у правому верхньому куті – ініціали та прізвище автора (авторів) маленькими літерами (напівжирним, курсивом); через кому маленькими літерами – назву міста, звідки надійшла стаття (курсивом);

– назва статті – через два інтервали великими літерами симетрично тексту (напівжирним);

– через два інтервали – анотація (5-6 рядків) і ключові слова українською мовою курсивом, розмір – 12, через один інтервал;

– через два інтервали – текст статті українською мовою, розмір 14, інтервал 1,5; посилання в тексті супроводжуються цифрами у квадратних дужках із позначенням номера цитованого видання в списку літератури і через кому – сторінки: [1, с. 15]; використовувати лише лапки “…”, одинарний апостроф –  ’, розмір абзацу – 4 літери;

– через два інтервали – список літератури  в алфавітному порядку, розмір – 12, через один інтервал;

На окремому аркуші подати відомості про автора (авторів) українською мовою: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, домашня і робоча адреси із зазначенням індексу, контактний телефон (обов’язково), e-mail.

Термін подання матеріалів (на паперовому та електронному носіях) до 10 вересня 2018 року за адресою: 04060 , м. Київ, вул. М. Берлинського, 9. Інститут проблем виховання НАПН України, Докукіній Олені Михайлівні; e-mail: ipv2@ukr.net.

Вартість однієї сторінки – 30 грн. Оплата статті здійснюється після її рецензування і затвердження до друку вченою радою Інституту проблем виховання НАПН України.

 

Організаційний комітет:

Інститут проблем виховання НАПН

м. Київ, вул. М. Берлинського 9

Тел.: (44) 455-53-38

Факс: (38044) 440-25-25

E-mail: ipv_info@ukr.net

 

Контактні особи:

Малиношевський Руслан Васильович – заступник директора Інституту проблем виховання НАПН України з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Докукіна Олена Михайлівна – учений секретар Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник