Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Аспірантура і докторантура

Інститут проблем виховання НАПН України

оголошує конкурс на вступ до аспірантури

на 2016-2017 навчальний рік для здобуття ступеня доктора філософії

в галузі знань «Освіта» за науковою спеціальністю

«011 – Науки про освіту» (спеціалізація 13.00.07 – теорія і методика виховання)

 

Підготовка в аспірантурі Інституту проблем виховання НАПН України здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України (за державним замовленням) та за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) за очною та заочною формами навчання. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

 

Вступники до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії подають документи особисто згідно з переліком:

 

● заяву на ім’я директора Інституту;
● копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном копію нострифікованого диплома);
● копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
● копію документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 стор. паспорта);
● особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
● копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
● медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;
● перелік наукових праць та винаходів (за наявності);
● дослідницьку пропозицію з обраної абітурієнтом спеціальності;
● клопотання або направлення вищого навчального закладу або наукової установи, де працює вступник; рекомендаційний лист від потенційного роботодавця або вченого, зацікавленого у науковій співпраці з абітурієнтом у разі його вступу до аспірантури(за наявності);
● міжнародний сертифікат з іноземної мови (за наявності);
● посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);
● копії документів, які підтверджують право вступника на додаткові бали.

 

Під час подання заяви вступник пред’являє оригінали наступних документів особисто

 

● документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
● військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
● документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування вступників на навчання проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії  Строки вступної кампанії 
Початок прийому заяв і документів 3 травня 2016 року
Закінчення прийому заяв і документів 3 червня 2016 року
Строки проведення вступних випробувань 13-24 червня 2016 року
Терміни зарахування вступників 1 липня 2016 року
Початок навчання в аспірантурі 1 вересня 2016 року

 

Вступні випробування проводяться з 13 червня по 24 червня 2016 року згідно з графіком консультацій та вступних випробувань, який оприлюднюється на веб-сайті Інституту не пізніше ніж 3 червня 2016 року.

 

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії в Інституті проблем виховання НАПН України складаються з:

 

● вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі магістерської програми з відповідної спеціальності);
● вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької) в обсязі, який відповідає необхідному вступному рівню для подальшого навчання (вдосконалення) цієї іноземної мови в аспірантурі. Вступник, який підтвердив свій рівень знання з іноземної мови рівня В 2, зокрема англійської, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні конкурсного балу вступника зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом. Вступник, який склав кандидатський іспит з іноземної мови, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні конкурсного балу вступника оцінки, зазначені у посвідченні про складання кандидатського іспиту, зараховуються до результатів вступного випробування з іноземної мови.
● презентації дослідницьких пропозицій. Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5-ти сторінок, підготовлений вступником, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, ступінь розробленості у вітчизняній і зарубіжній теорії і практиці, визначається мета, об’єкт, предмет, завдання дослідження, теоретико-методологічна основа, розкривається наукова новизна і практичне значення очікуваних результатів дослідження, можливі шляхи розв’язання поставлених завдань. 

 

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначається додаткове вступне випробування – співбесіда. Додаткове вступне випробування з фаху оцінюється за шкалою «склав» / «не склав». Вступник, який отримав з додаткового вступного випробування оцінку «не склав», до участі у подальшому конкурсі не допускається.

 

Результати вступних випробувань оцінюються за 5-бальною шкалою. Конкурсний бал вступника обчислюється шляхом додавання балів з трьох конкурсних вступних випробувань та додаткових балів.

 

Додаткові бали нараховуються за наукові та навчальні досягнення за період не більше трьох років до моменту вступу до аспірантури.

 

Наукові та навчальні досягнення  Кількість балів
Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених  5
Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт:  
І місце 3
ІІ місце 2
ІІІ місце 1
Диплом переможця та призера студентської міжнародної та/або всеукраїнської олімпіади:  
І місце 3
ІІ місце 2
ІІІ місце 1
Наукова стаття у вітчизняному науковому фаховому виданні 3
Наукова стаття у науковому виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз даних (Index Copernicus Intenational, Scopus, Web of Science та інші) 5
Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови опублікування тез доповіді) 1
Участь у науковій міжнародній конференції (за умови опублікування тез доповіді) 2
Стаж наукової, науково-педагогічної, педагогічної роботи (не менше 2-х років) 2
Рекомендація вищого навчального закладу, наукової установи до вступу в аспірантуру 1
Диплом магістра (спеціаліста) з відзнакою 1

 

Приймальна (відбіркова) комісія під час прийому документів працює за графіком: понеділок-п’ятниця з 11.00 до 16.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, Інститут проблем виховання НАПН України, відділ аспірантури і докторантури, 4-й поверх, каб. № 406, телефон для довідок (044) 440-60-90, електронна пошта ipv_aspirantura@ukr.net.