Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Аспірантура і докторантура

  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ

 

ОГОЛОШУЄ

 

прийом до аспірантури та докторантури у 2018 році

на підготовку здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії

та доктора наук за спеціальностями 

 

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціально-сті

Найменування спеціальності

Найменування освітньої-наукової програми

 01

Освіта/Педагогіка

011

Освітні, педагогічні науки

 

Теорія і методика виховання

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

Соціальна робота з дітьми та молоддю

 

(відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 року № 266 (зі змінами).

 

Форми і терміни навчання :

 

ü  Підготовка в аспірантурі та докторантурі Інституту проблем виховання НАПН України здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України (за державним замовленням) за очною формою навчання та за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) за очною та заочною формами навчання.

ü  Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі – 4 роки.

ü  Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі      – 2 роки.

 

Умови зарахування

 

До аспірантури на конкурсній основі (не залежно від джерел фінансування) приймаються особи, які здобули повну вищу освіту за ступенем магістра (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста).

 

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах) і мають наукові результати, що потребують завершення та/або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

 

До вступних випробувань допускаються абітурієнти, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією Інституту або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Перелік документів

 

Вступники до аспірантури подають документи особисто згідно з переліком:

-  заяву в паперовій формі до приймальної комісії Інституту;

-  копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (особи, які -добули відповідну освіту за кордоном копію нострифікованого диплома);

-  копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних;

-  копію документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 стор. паспорта);

-  особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;

-  копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

-  медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;

-  перелік наукових праць та винаходів (за наявності);

-  дослідницьку пропозицію з обраної абітурієнтом спеціальності;

-  клопотання або направлення вищого навчального закладу або

     наукової установи, де працює вступник; рекомендаційний лист від

     потенційного роботодавця або вченого, зацікавленого у науковій

     співпраці з абітурієнтом у разі його вступу до аспірантури

     (за наявності);

-  міжнародний сертифікат з іноземної мови (за наявності);

-  посвідчення про складені кандидатські іспити з іноземної мови

      (за наявності);

-  копії документів, які підтверджують право вступника на додаткові

      бали.

Вступники до докторантури подають документи особисто згідно з переліком:

-  заява вступника в паперовій формі до приймальної комісії Інституту;

-  копія документа державного зразка про раніше здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном копію нострифікованого диплома);

-  копія диплома доктора філософії або кандидата наук;

-  копія атестата доцента, старшого наукового співробітника, професора (за наявності)

-  копія документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 стор. паспорта);

-  особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;

-  копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

-  перелік наукових праць та винаходів;

-  розгорнута наукова пропозиція, в якій міститься план, обґрунтування

     вибору теми дисертаційного дослідження, відомості про обсяг

     наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених

     досліджень до захисту; матеріали дисертації.    

-  клопотання або направлення вищого навчального закладу або

 наукової установи, де працює вступник; характеристика його

 наукової діяльності, складена і підписана доктором наук, із згодою

 бути науковим консультантом у разі вступу до докторантури.

 

Порядок роботи приймальної комісії

Інституту проблем виховання НАПН України

 

Дні тижня

Години

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця

11.00 17.00

Обідня перерва

13.00 – 14.00

Субота, неділя

вихідний

04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,

Інститут проблем виховання НАПН України, відділ аспірантури і докторантури, 4-й поверх, каб. № 406.

Телефон для довідок

(044)440-60-90

електронна пошта ipv_aspirantura@ukr.net.

Факс (044) 440-25-25

           

Етапи і строки вступної кампанії у 2018 році

 

Етапи вступної кампанії

Строки вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

01 березня 2018 року

Закінчення прийому заяв і документів в аспірантуру

11 червня 2018 року

Закінчення прийому заяв і документів в докторантуру

01 травня 2018 року

Строки проведення вступних випробувань до аспірантури

18-29 червня 2018 року

Строки проведення вступних випробувань до

докторантури

01 травня – 04 червня

2018 року

Терміни зарахування вступників

01 вересня 2018 року

Початок навчання в аспірантурі/докторантурі

01 вересня 2018 року

           

Під час вступу до аспірантури Інститут проблем виховання НАПН України  гуртожитком не забезпечує.

 

Детальна інформація щодо вступу до аспірантури і докторантури Інституту проблем виховання НАПН України, Правила прийому в 2018 році розміщено на офіційному веб-сайті Інституту (www.ipv.org.ua).