Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Нормативні документи

До уваги докторантів, аспірантів, здобувачів! Нові вимоги до оформлення дисертацій.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЄ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ЗДОБУВАЧ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ

 Детальний перелік представлений у викладених нижче посиланнях:

 

Лист МОН

 

 

Наказ МОН України від 12.01.2017 № 40

 

 

(„Атестаційний вісник МОНмолодьспорту України” № 1, 2011 рік)

 

 

 

 1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти дисертацію до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

 

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена печаткою установи за основним місцем роботи або навчання (2 примірники).

 

3. Особова карта (форма П-2ДС), затверджена Міністерством статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).

 

4. Засвідчена нотаріально копія диплома магістра або спеціаліста (2 примірники).

 

* У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково подаються нотаріально засвідчені: переклад документа українською мовою, копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки  (2 примірники).

 

* У разі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища (2 примірники).

 

5.  Засвідчена нотаріально копія диплома про науковий ступінь кандидата наук, атестат доцента, професора або старшого наукового співробітника, виданий ВАК/МОН України (2 примірники), для здобувачів наукового ступеня доктора наук.

 

* У разі, якщо документ про науковий ступінь/вчене звання виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами і конвенціями, то додатково подаються переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців) (2 примірники).

 

* У разі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища (2 прим.).

 

6.   Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 “Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів”, засвідчене підписами і печаткою установи (для здобувачів наукового ступеня кандидата наук) (2 примірники).

 

7. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури/докторантури, засвідчений в установленому порядку (для здобувача наукового ступеня кандидата/доктора наук, який навчався в аспірантурі/докторантурі) (2 примірники).

 

8. Витяг з протоколу засідання вченої ради наукової установи (ВНЗ) про затвердження теми дисертаційного дослідження (1 примірник).

 

9. Витяг з протоколу засідання Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (1 примірник).

 

10. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалась дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники).

 

* Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару, лабораторії, відділу), підписується завідувачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило, доктором наук, затверджується керівником установи (ВНЗ) і скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами.

 

* Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

 

11. Відгук наукового керівника (наукового консультанта), з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (консультанта) (2 примірники)

 

12. Довідки про впровадження результатів дисертаційного дослідження.

 

 

 

До документів додаються:

 

 

 

1. Дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами МОН України, підписана автором на титульному аркуші (3 примірники).

 

2. Автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами МОН України та підписаний автором на обкладинці (формат А-4 надрукований 14 шрифтом через 1 інтервал обсягом не більше 38 сторінок) (3 примірники).

 

3. Перераховані в авторефераті монографії, брошури, описи авторських свідоцтв (копії), статті (копії), тексти депонованих та анотованих у журналах рукописів наукових праць, тези доповідей (копії) – в 1 примірник. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань (титульна сторінка, сторінка із зазначенням редакційної колегії та вихідними надими, сторінка змісту, сторінки зі статтею). Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря та печаткою установи.

 

4. Монографія (5 примірників) (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).

 

5. Перелік установ для обов’язкого розсилання монографії, затверджений МОН України, з відміткою (печаткою) пошти (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).

 

6. Автореферат (2 примірники) захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).

 

7. Примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).