Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Список наукових публікацій

НАЙВАГОМІШІ ПУБЛІКАЦІЇ:

 

1. Підготовка учнів інтернатних закладів до життєдіяльності у відкритому суспільстві: метод. посібник (Л. В. Канішевська, С. О. Свириденко Л. В. Кузьменко та ін.). – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2013. – 336 с.

2. Сімейні цінності: практико-орієнтований посібник для навчальної програми “Сімейні цінності” (9 годин) [для 8-9 класів] /[О. В. Мельник, Т. В. Кравченко, Л. В. Канішевська, І. П. Білоцерківець.] – Хмельницький: ХмЦНП, 2012. – 136 с.

3. Сімейні цінності: практико-орієнтований посібник для навчальної програми “Сімейні цінності” (70 годин) [для 8-9 класів] / [О. В. Мельник, Т. В. Кравченко, Л. В. Канішевська, О. П. Пархоменко.] – Івано-Франківськ : НАІР, 2013.282 с.

4. Канішевська Л. В. Підготовка педагогів шкіл-інтернатів до формування життєвого самовизначення старшокласників / Л. В. Канішевська // Проблеми освіти : наук. збірник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2012. – Вип. 67. – Ч. ІІ. – С. 228–234.

5. Канішевська Л. В. Підготовка старшокласників шкіл-інтернатів до самостійної життєдіяльності : зміст та методика опанування соціальної ролі “громадянин” / Л. В. Канішевська //Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського педагогічного університету імені П. Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол ред..) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О. – Вип. 42. – Ч. 1. – С. 182 – 189.

6. Канішевська Л. В. Особливості підготовки старшокласників шкіл-інтернатів до самостійної життєдіяльності / Л. В. Канішевська // Педагогічна освіта: теорія і практика: серія “Педагогіка. Психологія” / редкол: В. О. Огнев’юк, І. Д. Бех, Л. Л. Хоружа]. – К. : Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2012. – № 18 – С. 59 – 68.

7. Канішевська Л. В. Дослідження проблеми підготовки старшокласників шкіл-інтернатів до самостійного життя / Л. В. Канішевська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. – К.: Ін-т проблем виховання НАПН України, 2013. – Вип. 16, Кн. 1. – С.293–299.

8. Канішевська Л. В. Методичне забезпечення процесу формування сімейних цінностей старшокласників шкіл-інтернатів / Л. В. Канішевська // Педагогічна освіта : Теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. [ред. кол. Огневик В. О., Хоржа Л. Л., Безпалько О. В. та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – № 19. – С. 39–42.

9. Канішевська Л. В. Педагогічна підтримка старшокласників шкіл-інтернатів (зміст підготовчої роботи з педагогами) / Л. В. Канішевська // Науковий вісник Донбасу : Електрон. наук. вид. – 2014. – № 4. – режим доступу: http:rivd.luguniv.edu.ua/arx.аrchive/NN24/13klvrt.pdf. – C 137–147.

10. Канішевська Л. В. Концептуальні засади проблеми виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності / Л. В. Канішевська // Вісник Луганського Національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Педагогічні науки : зб. наук. праць. – 2013. –  № 10 (269). – Ч. ІІІ. С. 253–259.

11. Роговець О.В. Громадянська культура як освітній феномен /О.В.Роговець// Нова педагогічна думка. -2008.-№2.-С.13-18.

12. Роговець О.В. Громадянська культура як складова етнокультури особистості /О.В.Роговець // Педагогічний дискурс: Зб.наук.пр./гол.ред. А.Й.Сиротенко. – Хмельницький:ХГПА, 2008.-Вип.3.-С.166-171.

13. Роговець О.В. Проблеми формування громадянської культури в дітей підліткового віку /О.В.Роговець // Культура та інформаційне суспільство ХХІ cтоліття:матеріали всеукр.наук.теорет.конф.молодих учених, 24-25 квітня 2008 р./Харк.держ.акад.культури; відп.ред.Т.Д.Булах.-Х.:ХДАК, 2008.-С.130-131.

14. Роговець, О.В., Киричок В.А.Виховання культури гідності молодших школярів у позаурочній діяльності./О.В.Роговець // Метод. рекомендації // Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів/ Чорна, К.І.  Журба, К.О.  Киричок, В.А.  Роговець, О.В.  Шкільна, І.М.  Маруніна, Г.Г.  Назаренко, Г.А..- Кіровоград,  Імекс-ЛТД, 2014. С.157-228
 
15. Роговець О.В. Ігрова діяльність як метод виховання моральної самосвідомості молодших школярів (1-2 класи) у позаурочній діяльності /О.В.Роговець// Рідна школа, 2015, №5-6, С.58-61.

16. Карпушевська Л. Р. Виховуємо чоловіків і жінок : [наук.-метод. посіб.] / Леся Романівна Карпушевська. – Харків : Основа, 2014. – 96 с.

17. Карпушевська Л. Р. Формування у дівчат інтернатних закладів свідомого ставлення до створення сім’ї // Формування цінностей сімейного життя у вихованців закладів інтернатного типу : монографія / Канішевська Л.В., Свириденко С. О., Кузьменко Л. В., Бернацька О. Б., Карпушевська Л. Р., Грітчина А. І., Лящук О. С. ; за заг. ред. Канішевської Л. В. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. – 222 с., С. 148 – 189.

18. Карпушевська Л. Р. Формування у дівчат інтернатних закладів свідомого ставлення до створення сім’ї // Виховуємо сімейні цінності у вихованців шкіл-інтернатів : [метод. посіб.] /Канішевська  Л. В., Свириденко С. О., Кузьменко Л. В., Бернацька О. Б., Карпушевська Л. Р., Грітчина А. І., Лящук О. С.; [За заг. ред. д.п.н.., проф.. Канішевської Л. В.]. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. – 176 с., С 137 – 156.

 19. Karpushevska L. R. Pedagogical conditions of education of sexual culture of senior pupils in boardings schools in extracurricular activities / L. R.Karpushevska // European Applied Sciences: wissenschaftliche zeitschrift – Stuttgart, 2013.  – № 12. – Р. 52–54.
 
20. Карпушевська Л. Р. Статева культура старшокласників шкіл-інтернатів: актуальність проблеми / Л. Р. Карпушевська // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. / редкол.: І. Д. Бех, В. О. Огнев’юк, О. Л.  Кононко – К., 2009. – № 11, ч. 1. – С. 97–101.

21. Виховання учня інтернатного закладу як суб’єкта самостійної життєдіяльності: науково-методичний посібник / Свириденко С. О. ( кер. авт. кол), Канішевська Л. В., Кузьменко Л. В., Єременко Л. В., Ігнатова О. І., Бернацька О. Б., Грітчина А. І., Карпушевська Л. Р. – К.: Ін-т проблем виховання НАПН України. – 2009. – 236с.

22. Грітчина А. І. Підготовка старшокласників інтернатних закладів до сімейного життя як соціально-педагогічна проблема / А. І. Грітчина // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2010. –Вип. 14 – Кн. 2.

23. Грітчина А. І. Актуальні проблеми сімейного виховання в спадщині В. О. Сухомлинського / А. І. Грітчина // Вісник Черкаського університету – Серія пед. науки. –Черкаси, 2010. Ч. 1.– С. 208–211.

24. Гончар Л. В. Формування гуманних взаємин батьків з дітьми молодшого шкільного і підліткового віку: монографія / Л. В. Гончар. – Київ : ТОВ «Задруга», 2017. - 360 с.

25. Шахрай В. М.Сформованість статусно-рольового компонента соціальної компетентності старшокласників / В. М. Шахрай // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць / Інститут проблем виховання НАПН України. – Вип. 21. – Кн. 2. – Київ, 2017. – С. 332-343.

26. Шахрай В. М.Проблема формування у підлітків цінності життя у взаємодії школи і сім’ї: концептуальні засади дослідження / В. М. Шахрай // Народна освіта: електронне наукове фахове видання. – 2017. – Випуск № 3 (33). – Режим доступу : https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5045

27. Шахрай В. М.Окреслення наукових трактувань сутності соціальної компетентності особистості / В. М. Шахрай // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – 2017. – № 78. – Том 3. – С.199-204.

28. Гончар Л.В. Діагностика стану сформованості прояву гуманних взаємин до батьків з боку дітей молодшого шкільного віку / Л.В.Гончар // Науковий вісник Миколаївського національного університету. Серія «Педагогічні науки». – 2017. – № 2 (57). – С.86-89.

29. Малиношевський Р. В. Цінності життя старших підлітків як проблема педагогічного аналізу / Р. В. Малиношевський // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць  / Інститут проблем виховання НАПН України. – Вип. 21. – Кн. 2. – Київ, 2017. – С.20-30.

30. Підготовка учнів інтернатних закладів до життєдіяльності у відкритому суспільстві: метод. посібник (Л. В. Канішевська, С. О. Свириденко Л. В. Кузьменко та ін.). – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2013. – 336 с.

31 Сімейні цінності: практико-орієнтований посібник для навчальної програми “Сімейні цінності” (9 годин) [для 8-9 класів] /[О. В. Мельник, Т. В. Кравченко, Л. В. Канішевська, І. П. Білоцерківець.] – Хмельницький: ХмЦНП, 2012. – 136 с.

32. Сімейні цінності: практико-орієнтований посібник для навчальної програми “Сімейні цінності” (70 годин) [для 8-9 класів] / [О. В. Мельник, Т. В. Кравченко, Л. В. Канішевська, О. П. Пархоменко.] – Івано-Франківськ : НАІР, 2013.– 282 с.

33. Канішевська Л. В. Підготовка педагогів шкіл-інтернатів до формування життєвого самовизначення старшокласників / Л. В. Канішевська // Проблеми освіти : наук. збірник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2012. – Вип. 67. – Ч. ІІ. – С. 228–234.

34.Канішевська Л. В. Підготовка старшокласників шкіл-інтернатів до самостійної життєдіяльності : зміст та методика опанування соціальної ролі “громадянин” / Л. В. Канішевська //Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського педагогічного університету імені П. Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол ред..) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О. – Вип. 42. – Ч. 1. – С. 182 – 189.

35. Канішевська Л. В. Особливості підготовки старшокласників шкіл-інтернатів до самостійної життєдіяльності / Л. В. Канішевська // Педагогічна освіта: теорія і практика: серія “Педагогіка. Психологія” / редкол: В. О. Огнев’юк, І. Д. Бех, Л. Л. Хоружа]. – К. : Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2012. – № 18 – С. 59 – 68.

36. Канішевська Л. В. Дослідження проблеми підготовки старшокласників шкіл-інтернатів до самостійного життя / Л. В. Канішевська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. – К.: Ін-т проблем виховання НАПН України, 2013. – Вип. 16, Кн. 1. – С.293–299.

37. Канішевська Л. В. Методичне забезпечення процесу формування сімейних цінностей старшокласників шкіл-інтернатів / Л. В. Канішевська // Педагогічна освіта : Теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. [ред. кол. Огневик В. О., Хоржа Л. Л., Безпалько О. В. та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – № 19. – С. 39–42.

38. Канішевська Л. В. Педагогічна підтримка старшокласників шкіл-інтернатів (зміст підготовчої роботи з педагогами) / Л. В. Канішевська // Науковий вісник Донбасу : Електрон. наук. вид. – 2014. – № 4. – режим доступу: http:rivd.luguniv.edu.ua/arx.аrchive/NN24/13klvrt.pdf. – C 137–147.

39. Канішевська Л. В. Концептуальні засади проблеми виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності / Л. В. Канішевська // Вісник Луганського Національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Педагогічні науки : зб. наук. праць. – 2013. –  № 10 (269). – Ч. ІІІ. С. 253–259.

40. Роговець О.В. Громадянська культура як освітній феномен /О.В.Роговець// Нова педагогічна думка. -2008.-№2.-С.13-18.

41. Роговець О.В. Громадянська культура як складова етнокультури особистості /О.В.Роговець // Педагогічний дискурс: Зб.наук.пр./гол.ред. А.Й.Сиротенко. – Хмельницький:ХГПА, 2008.-Вип.3.-С.166-171.

42. Роговець О.В. Проблеми формування громадянської культури в дітей підліткового віку /О.В.Роговець // Культура та інформаційне суспільство ХХІ cтоліття:матеріали всеукр.наук.теорет.конф.молодих учених, 24-25 квітня 2008 р./Харк.держ.акад.культури; відп.ред.Т.Д.Булах.-Х.:ХДАК, 2008.-С.130-131.

43. Роговець, О.В., Киричок В.А.Виховання культури гідності молодших школярів у позаурочній діяльності./О.В.Роговець // Метод. рекомендації // Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів/ Чорна, К.І.  Журба, К.О.  Киричок, В.А.  Роговець, О.В.  Шкільна, І.М.  Маруніна, Г.Г.  Назаренко, Г.А..- Кіровоград,  Імекс-ЛТД, 2014. С.157-228.

44. Роговець О.В. Ігрова діяльність як метод виховання моральної самосвідомості молодших школярів (1-2 класи) у позаурочній діяльності /О.В.Роговець// Рідна школа, 2015, №5-6, С.58-61.

45. Карпушевська Л. Р. Виховуємо чоловіків і жінок : [наук.-метод. посіб.] / Леся Романівна Карпушевська. – Харків : Основа, 2014. – 96 с.

46. Карпушевська Л. Р. Формування у дівчат інтернатних закладів свідомого ставлення до створення сім’ї // Формування цінностей сімейного життя у вихованців закладів інтернатного типу : монографія / Канішевська Л.В., Свириденко С. О., Кузьменко Л. В., Бернацька О. Б., Карпушевська Л. Р., Грітчина А. І., Лящук О. С. ; за заг. ред. Канішевської Л. В. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. – 222 с., С. 148 – 189.

47. Карпушевська Л. Р. Формування у дівчат інтернатних закладів свідомого ставлення до створення сім’ї // Виховуємо сімейні цінності у вихованців шкіл-інтернатів : [метод. посіб.] /Канішевська  Л. В., Свириденко С. О., Кузьменко Л. В., Бернацька О. Б., Карпушевська Л. Р., Грітчина А. І., Лящук О. С.; [За заг. ред. д.п.н.., проф.. Канішевської Л. В.]. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. – 176 с., С 137 – 156.

48. Грітчина А. І. Підготовка старшокласників інтернатних закладів до сімейного життя як соціально-педагогічна проблема / А. І. Грітчина // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2010. –Вип. 14 – Кн. 2.

49. Грітчина А. І. Актуальні проблеми сімейного виховання в спадщині В. О. Сухомлинського / А. І. Грітчина // Вісник Черкаського університету – Серія пед. науки. –Черкаси, 2010. –Ч. 1.– С. 208–211.