Актуальність звернення до проблем сімейного виховання зумовлюється вимогами сьогодення до зміцнення інституту сім’ї, покращення змісту внутрішньосімейної життєдіяльності, важливістю вибудови сімейних взаємин на засадах культурних норм і цінностей; підкріплюється низкою таких нормативних державних документів, як Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Національна доктрина розвитку освіти в Україні, Концепція державної сімейної політики, Рекомендації парламентських слухань на тему «Інститут сім’ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення».

Лабораторію сімейного виховання, точніше, сектор сімейного виховання й попередження педагогічної занедбаності та правопорушень учнів,  було організовано у 1983 р. на кошти Педагогічного товариства УРСР у складі науково-дослідного Інституту педагогіки. Головна увага науковців новоствореного сектора (завідувач – В.Постовий; наукові співробітники – Л.Новікова, З.Кісарчук, В.Панок, В.Мартиненко, Т.Кравченко, Л.Руденко, О.Докукіна, О.Хромова, З.Зайцева, О.Феоктистова) зосереджувалася на дослідженні питань соціальної зрілості учнів в умовах сімейних і внутрішньоколективних відносин, а також причин правопорушень неповнолітніх та шляхів запобігання їм.

Згодом до лав співробітників додалася Т.Алєксєєнко, яка почала успішно досліджувати проблеми молодої сім’ї, інші важливі проблеми сімейного виховання дітей, ще трохи пізніше - К.Журба і Л.Повалій.

У 90-х роках минулого сторіччя лабораторією сімейного виховання заклались основи для педагогічної просвіти батьків в Україні – шляхом розробки двох основних компонентів – батьківського всеобучу і школи молодих батьків, які були спрямовані на формування педагогічної культури батьків. Ґрунтовні розробки науковців лабораторії, такі як Типова програма батьківського лекторію (Т. Алєксєєнко О.Докукіна, З.Зайцева, Т.Кравченко, В.Панок, В.Постовий, О.Хромова), Школа молодих батьків (Т.Алєксєєнко, В.Постовий), спрямовані на підвищення педагогічних знань батьків дітей шкільного віку з провідних напрямів виховання дітей впроваджувались через систему Педагогічного Товариства України.

Першою темою дослідження співробітників лабораторії у складі новоствореного Інституту проблем виховання була: «Традиційні та сучасні форми і методи виховання підростаючого покоління» (1996-1998 рр.).

У центрі уваги співробітників було розроблення системи родинно-національного виховання на основі традицій української етнопедагогіки, формування на цьому ґрунті педагогічної культури батьків, поєднання традиційних і сучасних форм та методів виховання дітей у сім'ї. У результаті науково-дослідної роботи співробітниками лабораторії Т.Ф. Алєксєєнко, О.М. Докукіною, В.Г. Постовим підготовлено «Програму родинно-національного виховання» та навчально-тематичний план педагогічної освіти батьків» і методичні рекомендації для роботи з батьками учнів 1-11 класів «Вчимося виховувати» (автори О.Л. Хромова, Т.В. Кравченко).

У межах планової теми «Зміст, форми і методи виховної діяльності сім'ї в сучасних умовах» (1999-2001 рр.) науковці лабораторії В.Г. Постовий, О.Л. Хромова, О.М. Докукіна, Т.Ф. Алєксєєнко, Л.В. Повалій, Т.В. Кравченко, К.О. Журба, Т.М. Плахотник розробляли актуальні питання виховання дітей у сім'ї в нових суспільних і соціальних умовах; вивчали та аналізували проблему традиційних і сучасних форм та методів родинно-національного виховання підростаючого покоління.

Як вагомий результат цього періоду, вперше в межах України на нових концептуальних ідеях була розроблена Концепція «Сім’я і родинне виховання» (В.Постовий, П.Щербань, Т.Алєксєєнко, О.Докукіна, Н.Стрельнікова). Концепція ґрунтувалась на визначенні і розкритті 4-х концептуальних засад сімейного виховання: ідеалів сім’ї, праці, духовності, громадянства; у ній були окреслені такі провідні напрями сімейного виховання, як національно-патріотичний, правовий, моральний, духовний, розумовий, трудовий, екологічний. Практичне втілення концепції було здійснено у програмах «Сім’я і діти» та «Формування педагогічної культури сім’ї», науково-методичному збірнику «Формування педагогічної культури батьків у сучасних умовах».

У 2002 – 2005 рр. співробітники лабораторії досліджували комплексну проблему «Дитина в сучасній сімї: тенденції і пріоритети виховання».

У процесі дослідження було визначено основні тенденції і пріоритети сімейного виховання, встановлено їхню залежність від соціальних і духовних процесів, що мали місце в українському суспільстві; науково обґрунтовано психолого-педагогічні чинники, які впливають на розвиток дітей і молоді, розроблено педагогічні умови реалізації основних завдань дослідження.

Результати наукових пошуків за цей період було втілено у розроблених і виданих колективних «Педагогічному словнику для молодих батьків», посібнику для батьків «Консультування батьків», «Комплексній програмі підвищення педагогічної культури батьків»; низці одноосібних навчально-методичних посібників, авторами яких є В.Постовий, Т.Алєксєєнко, Т.Кравченко, О.Хромова, К.Журба, Л.Повалій.

У 2005-2007 рр. лабораторія працювала над проблемою «Науково-методичне забезпечення роботи загальноосвітнього закладу з сім’ями різного типу».

Мета дослідження полягала у науковому обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці сучасних форм науково-методичного забезпечення роботи загальноосвітнього закладу з сім’ями різного типу в плані підвищення готовності батьків до виконання виховної функції та формування їх педагогічної культури.

За результатами НДР підготовлено низку методичних рекомендацій «Виховання дітей у сім’ях різного типу» («Зміст, форми і методи виховання дітей у сім’ях різного типу», «Виховання підлітків у неповній сім’ї», «Виховання дітей у неблагополучних сім’ях», інші посібники.

За період з 2008 по 2010 р. співробітниками лабораторії сімейного виховання Інституту проблем виховання НАПН України здійснювалось дослідження науково-дослідної теми «Соціально-педагогічні засади профілактики насильства в сім’ї». Протягом роботи над темою виконавцями НДР було розроблено концептуальні засади профілактики насильства в сім’ях різного типу; обґрунтовано модель профілактики насильства в сучасній сім’ї, яка спрямована на оптимізацію профілактики насильства над дітьми в сім’ї і передбачає визначення й обґрунтування мети, змісту, засад, соціально-педагогічних умов, суб’єктів взаємодії, засобів, форм і методів профілактики насильства над дітьми в різних типах сімей (однодітних, неповних, багатопоколінних, прийомних, неблагополучних); обґрунтовано соціально-педагогічні умови профілактики насильства стосовно дітей у різних типах сімей. За результатами дослідження розроблено і надруковано навчально-методичний посібник «Соціально-педагогічні засади профілактики насильства в сучасній сім’ї».

Протягом 2011–2013 рр. співробітниками лабораторії підготовлена планова продукція: колективний методичний посібник «Педагогічна підготовка сімей різного типу до професійного самовизначення старшокласників» (В. Горпинюк, О. Докукіна Т.В. Кравченко, І.М. Мачуська, К.М. Павицька, Л.В. Повалій, В.Г. Постовий, А.В. Хижняк, О.Л. Хромова; за заг. ред. Т.В. Кравченко); методичні рекомендації: «Педагогічна підготовка батьків до професійного самовизначення дітей старшого шкільного віку» (О.М.Докукіна, Т.В.Кравченко, К.М.Павицька), «Професійне самовизначення старшокласників» (І.М.Мачуська, Л.В.Повалій).

За результатами дослідження теми «Формування сімейних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних соціокультурних умовах» (2014-2016 рр.) лабораторією виховання в сім’ї  було: визначено соціокультурні умови, які впливають на формування сімейних цінностей у дітей шкільного віку уточнено сутність та структуру поняття «сімейні цінності» стосовно їх формування у дітей шкільного віку; розроблено та обґрунтовано педагогічні умови формування сімейних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних соціокультурних умовах, а також виявлено найбільш ефективні методи роботи з дітьми шкільного віку щодо формування сімейних цінностей. За результатами НДР надруковано планову продукцію: монографію «Формування сімейних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних соціокультурних умовах», посібник «Формування сімейних цінностей в учнів загальноосвітніх навчальних закладах», статті з проблеми тощо.

Окрім науково-дослідної роботи за темою дослідження, науковці постійно брали і беруть участь у підготовці Щорічної доповіді про становище дітей в Україні, у щорічних Міжнародних виставках, симпозіумах, методологічних семінарах та ін.

Лабораторія творчо співпрацює з багатьма науковими і освітніми закладами, здійснює експериментально-дослідну роботу в школах, бере участь у обговоренні кандидатських та докторських дисертацій. Варто зазначити, що з 1997 року, відколи лабораторія у складі Інституту проблем виховання, під керівництвом В.Постового, Т.Кравченко, Л.Гончар (Повалій) близько 20-ти молодих науковців успішно захистили кандидатські та 1-ну докторську дисертації.

У 2016 році лабораторію виховання в сім’ї перейменовано в лабораторію виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу). Нині колектив науковців під керівництвом завідувача лабораторії, доктора педагогічних наук В. Шахрай досліджує дві теми:  «Формування у підлітків цінності життя у взаємодії школи і сім’ї» і «Становлення громадянських якостей підлітків в різних умовах розвитку»