Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Історія та діяльність

Історія лабораторії

 

Лабораторія естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України, створена у 1996 році, є прямим спадкоємцем лабораторії естетичного виховання, яка кілька десятиліть під різними назвами функціонувала в Інституті педагогіки АПН України. У різні роки її очолювали: Г. Г. Верьовка (1944) – відомий композитор і диригент, народний артист УРСР; Т. І. Цвелих (60–70-ті рр.) – вчена енциклопедичного масштабу, засновниця української наукової школи естетичного виховання; Л. О. Хлєбникова (1978–1992) – кандидат педагогічних наук, фахівець з теорії, методики і практики музичної освіти школярів, дослідниця педагогічних традицій хорового мистецтва України, питань виховання особистості в шкільному хоровому колективі,  автор програм, підручників з музики для загальноосвітніх шкіл та методичного забезпечення до них; І. А. Зязюн (1992–1993) – знаний в Україні та за її межами вчений, академік НАПН України, доктор філософських наук; Л. М. Масол (1993–2003) – кандидат педагогічних наук, дослідниця проблеми інтеграції у шкільній мистецькій освіті школярів, художньо-естетичних технологій та компетентнісного підходу до мистецької освіти, ініціатор заснування та головний редактор фахового журналу "Мистецтво та освіта"; Н. Є. Миропольська (2004–2012) – доктор педагогічних наук, професор, фахівець з естетичного виховання учнів засобами художньої культури і мистецтва слова; О. А. Комаровська (з 2013) – доктор педагогічних наук, фахівець з естетичного виховання засобами музичного, театрального, хореографічного мистецтв, розвитку художньо обдарованої особистості.

Значущим є внесок у розвиток наукових і науково-педагогічних традицій лабораторії В. М. Вільчинського, кандидатів педагогічних наук С. П. Свида, Ю. Є. Юцевича.

Істотно вплинула на формування наукового іміджу лабораторії наукова діяльність у її складі докторів наук С. В. Коновець,О. І. Оніщенко.

Для популяризації доробку лабораторія співпрацює з установами НАПН України, ОІППО, Міністерством культури України. Тісними є зв’язки з Інститутом мистецтв НПУ ім. М. П. Драгоманова, Інститутом мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, лабораторією педагогічної етики та естетики Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих та ін.

Наукові проблеми мистецької освіти та естетичного виховання є предметом дискусій з колегами зарубіжжя, зокрема Інститутом художньої освіти Російської академії освіти, Казахським національним університетом мистецтв (м. Астана).

 

Науково-дослідна, методична та практична діяльність

 

Науково-дослідна, методична та практична діяльність лабораторії відповідає запитам сучасного українського суспільства щодо виховання духовно багатої, національно свідомої особистості з розвиненою системою позитивних життєвих цінностей, підпорядковується розв’язанню ключових комплексних проблем педагогіки, які відбивають динаміку соціокультурних змін. Співробітники лабораторії прагнуть дати відповіді на суспільні виклики щодо актуалізації потенціалу мистецтва у вихованні творчої особистості.

Це об’єктивно зумовило науковий пошук колективу за двома взаємопов’язаними напрямами:

● виховний, що спрямовується на розроблення змісту й методики естетичного виховання школярів засобами різних видів мистецтва на уроках і в позаурочний час;

● власне освітній, метою якого є розроблення змісту мистецької освіти в загальноосвітній школі.

Співробітники лабораторії беруть участь у підготовці нормативних документів стосовно мистецької освіти.

Істотним досягненням Державного стандарту в освітній галузі "Мистецтво", до розробки якого долучилася кандидат педагогічних наук Л. М. Масол, є реалізація ідеї наступності навчання і виховання учнів, забезпечення цілісності змісту мистецької освіти по всій вертикалі з наскрізною логікою від першого до випускного класу загальноосвітньої школи, систематизація художньо-естетичних компетентностей.

Підготовлено методичне забезпечення мистецьких дисциплін, які в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи несуть підвищене виховне навантаження: державні навчальні програми з "Музики", "Образотворчого мистецтва", "Мистецтва" (інтегрованого курсу), "Художньої культури», підручники, хрестоматії, робочі зошити для учнів, посібники для учнів та вчителів, зошити для підсумкової державної атестації, кейси тощо.

Щорічно лабораторією здійснюється психолого-педагогічна експертиза підручників та інших видів методичного забезпечення змісту мистецької освіти за завданням МОН України.

У 2014 році співробітники лабораторії спільно з колегами з Інституту педагогіки НАПН України працювали над підготовкою науково-аналітичної доповіді щодо змісту загальної середньої освіти, зокрема, висвітлено сучасний стан загальної мистецької освіти (Про зміст загальної середньої освіти: Науково-аналітична доповідь / За заг. ред. В. Г. Кременя. – К. : НАПН України, 2015. – 118 с.).

Співробітники лабораторії входять до складу комісій Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (О. А. Комаровська, у різні роки – Л. О. Хлєбникова, Л. М. Масол).

Протягом 2011–2012 рр. лабораторія здійснила дослідження стану мистецької освіти в Україні в рамках міжнародного проекту ЮНЕСКО/МФГС: проаналізовано цілісну систему мистецької освіти, її структуру, зміст і форми навчання й виховання особистості у різних типах навчальних закладів. Дослідженням охоплено дошкільну, загальну середню, позашкільну, спеціалізовану та професійну мистецьку освіту, а також художньо-освітню діяльність установ культури – бібліотек, музеїв, театрів, філармоній. Надано рекомендації щодо стратегії удосконалення мистецької освіти в Україні для подальшого розвитку творчого потенціалу.

За наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України упродовж 2005‒2014 рр. тривав всеукраїнський експеримент «Цілісна система художньо-естетичної освіти та виховання у процесі впровадження інтегрованих курсів», у якому взяли участь понад 150 загальноосвітніх навчальних закладів України (науковий керівник – Л. М. Масол).

Протягом десяти років під егідою лабораторії спільно з Миколаївським ОІППО працює щорічна Школа методичного досвіду “Розвиток творчого потенціалу учнів загальноосвітніх навчальних закладів у системі поліхудожньої освіти та виховання”, яка була започаткована як всеукраїнська, нині набула статусу міжнародної (науковий керівник Л. М. Масол).

З 2010 року триває всеукраїнський експеримент на базі Вінницького міського центру художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва "Барвінок" на тему "Розвиток художньо-творчої особистості засобами взаємодії різних видів мистецтва в умовах нової моделі позашкільного навчального закладу" (Наказ МОН України № 1266 від 31.12.2009), науковий керівник О. А. Комаровська, науковий консультант Н. Є. Миропольська.

 

Науково-видавнича діяльність

 

Журнал "Мистецтво та освіта", заснований 1996 року, публікує наукові, науково-практичні та методичні матеріали, що стосуються як суто виховної проблематики у царині мистецької освіти, так і її змісту – забезпечення курсів музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, інтегрованого курсу "Мистецтво", художньої культури (навчальні програми, методичні рекомендації, діагностичні методики, календарне планування уроків, розробки окремих тем до зазначених курсів, розробки занять для позакласної роботи), нотні добірки, репродукції творів живопису тощо. Видання фахове. Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN 2308-8885), представлено в мережі Інтернет, веб-сторінка artedu.

Серед видань, які презентують колективний доробок лабораторії за останнє десятиліття:

Концепція художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (автор Л. М. Масол) та Комплексна програма художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх і позашкільних закладах (авторський колектив), затверджені на спільному засіданні Президії НАПН України і Колегії МОН України (наказ 25.02.2004 N 151/11).

У документах обґрунтовано цілісну систему художньо-естетичної освіти та виховання, що включає такі складові: змістовно-цільову (цілі, принципи, завдання і зміст навчання і виховання), функціонально-процесуальну (педагогічні засоби, методи, прийоми, способи взаємодії, технології) та результативно-оцінювальну (критерії оцінювання освітніх результатів, інтегральні показники естетичної вихованості), запропоновано вирішення завдання щодо піднесення рівня науково-методичного забезпечення діяльності шкільних закладів.

Технології художньо-естетичного виховання учнів основної школи у позакласній роботі : монографія / О. А. Комаровська, Н. Є. Миропольська, І. В. Руденко, С. А. Ничкало, Л. О. Хлєбникова, О. В. Базелюк; за ред. Н. Є. Миропольської, О. А. Комаровської. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. – 222 с.

Естетизація навчально-виховного процесу в основній школі засобами мистецтва : метод. посіб. / за ред. Н. Є. Миропольської, О. А. Комаровської. ‒ Кіровоград : Імекс-ЛТД. ‒ 2013. ‒ 160 с.

Мистецька освіта в Україні: Розвиток творчого потенціалу у ХХ столітті : аналітична доповідь укр., рос, англ. мовами : наукове видання / Л. М. Масол, О. В. Базелюк, О. А. Комаровська, В. В. Рагозіна ; за наук. ред Л. М. Масол. – К. : Аура Букс, 2012. – 240 с.

Формування базових компетентностей учнів загальноосвітньої школи у системі інтегративної мистецької освіти : посіб. для вчителя / Л. М. Масол, В. В. Рагозіна [та ін.] ; за наук ред. Л. М. Масол. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 232 с.

Уроки художньо-естетичного циклу в школі : посіб. для вчителя / Миропольська Н. Є. [та ін.]. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2006.

Художня культура України : посіб. для вчителя. / Л. М. Масол, С. А. Ничкало, ОА. Комаровська. ‒ 2-е видання. К. : КМГУ ім. Б. Грінченка, 2004. ‒ 144 с.