Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Посібники

Перелік методичних посібників Інституту проблем виховання НАПН України

 

1.Масол Л. М. Художньо-педагогічні технології в основній школі: єдність навчання і виховання : метод. посіб. / Л. М. Масол. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2015. – 178 с. : іл. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10644/1/художньо-педагогічні%20технології%20в%20основній%20школі.pdf

 

2. Естетизація навчально-виховного процесу в основній школі засобами мистецтва / метод. посіб. / За ред. Н. Є. Миропольської, О. А. Комаровської. — Кіровоград : «Імекс-ЛТД». — 2013. — 160 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/1818/1/Естетизація_навчально-виховного_процесу_в_основній_школі_засобами_мистецтва.PDF

 

3. Соціальна ініціативність: змістово-технологічне забезпечення : посіб. / Т. К. Окушко, Ж. В. Петрочко, Н. В. Чиренко, Н. О. Шпиг, О. В. Пащенко, Л. М. Сокол, О. В. Долгова ; наук. ред. Т. К. Окушко. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. – 222 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9870/1/соціальна%20ініціативність%20змістово-технологічне%20забезпечення%20%283%29.pdf

 

4. Чиренко Н.В. Формування ціннісного ставлення особистості до себе у дитячому громадському об'єднання: метод. посіб. - К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2010. - 73 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/3940/1/Чиренко_посібник.PDF

 

5. Зайченко А.Б., Кравченко О.В., Русова В.В., Чиренко Н.В. Дитяче об'єднання: формування ціннісних ставлень особистості: наук.-метод. посіб. - Кривий Ріг: Діоніс (ФОП Чернявський Д.О.), - 2009. - 371 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/4816/1/Чиренко_посібник_2009.pdf

 

6.Петрочко Ж.В. Формування правової культури особистості у дитячому громадському об'єднанні / Ж.В. Петрочко: наук.-метод. посіб., 2009. - 142 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/4812/1/Петрочко_посібник.pdf

 

7. Виховуємо сімейні цінності у вихованців шкіл-інтернатів : метод. посіб. / Л. В. Канішевська, С. О. Свириденко, Л. В. Кузьменко, О. Б. Бернацька, Л. Р. Карпушевська, А. І. Грітчина, О. С. Лящук; за заг. ред. д.п.н., проф. Л. В. Канішевської. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2015. – 176 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9949/1/виховуeмо_сiмейнi_цiнностi_у_вихованцiв_шкiл-iнтернатiв.pdf

 

8. Підготовка учнів інтернатних закладів до життєдіяльності у відкритому суспільстві : навч.-метод. посібник / [Л. В. Канішевська, Л. В. Кузьменко, С. О. Свириденко та ін.]. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. — 336 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/2226/1/889_KANISEVSKA.pdf

 

9. Формування екологічно доцільної поведінки школярів : [наук.- метод. посібник] / Н. А. Пустовіт, О. О. Колонькова, О. Л. Пруцакова. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 140 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/7370/1/2449_Pystovit.pdf

 

10. Формування культури екологічної поведінки учнів основної школи : [методичний посібник] / Н. А. Пустовіт, О. О. Колонькова, О. Л. Пруцакова, Ю. В. Солобай, Г. П. Тарасюк, Є. В. Копилець. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 156 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/7368/1/2443_Pustovit.pdf

 

11. Педагогічна підготовка сімей різного типу до професійного са- мовизначення старшокласників : методичний посібник / [В. П. Горпи- нюк, О. М. Докукіна, Т. В. Кравченко, І. М. Мачуська, К. М. Павицька, Л. В. Повалій, В. Г. Постовий, А. В. Хижняк, О. Л. Хромова ; за заг. ред. Т. В. Кравченко]. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 268 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/7386/4/ped%20pidgotovka%20posibnyk.pdf

 

12. Людина і світ професій: навч.-метод. посіб. [для 8–9-х класів] / [О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, С. М. Дятленко, І. І. Ткачук, З. В. Охріменко, О. М. Пархоменко, Л. І. Гриценок ; за ред. О. Л. Мельника]. – Івано-Франківськ : “НАІР”, 2015. – 160 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9907/1/LSP_posibnuk.pdf

 

13. Сімейні цінності: навчально-методичний посібник до навчальної програми ―Сімейні цінності‖ (70 годин) [ для 8–9-х класів] / [ О. В. Мельник, Т. В. Кравченко, Л. В. Канішевська, О. М. Пархоменко]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2014. – 252 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/7631/1/6.pdf 

 

14. Побудова кар’єри : навч.-метод. посіб. / [О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук, О. М. Пархоменко, З. В. Охріменко, Т. С. Попова, М. В. Лузан; за ред. О.В. Мельника]. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 172 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/7611/1/2455_Melnik.pdf

 

15. Професійна орієнтація старшокласників: теорія і практика: науково-методичний посібник [для вчителів] / За ред. О. В. Мельника. – К.: “Четверта хвиля”, 2009. – Вип. № 1. – 230 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/7712/1/2.pdf

 

16. Мельник О.В. Зміст, форми та методи профконсультаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання: науково - методичний посібник для педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів. - К.: „Мегапринт”, 2008. – 76 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/7639/1/3.pdf

 

17. Мельник О.В., Уличний І.Л. Науково-методичне забезпечення профорієнтаційної роботи зі старшокласниками: науково-методичний посібник для вчителів /За ред. О.В.Мельника. – К.:, 2008. – 122 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/7638/1/1.pdf

 

18. Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в поза- урочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів : методич- ний посібник / Під заг. ред. К. І. Чорної. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 260 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/8825/1/2453_Chorna.pdf

 

19. Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі позашкільного навчального закладу : метод. посіб. / В.В. Вербицький, А.Е. Бойко, А.В. Корнієнко та ін. ; за ред. В. В. Мачуського. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. – 178 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9867/1/компетентністний%20підхід.pdf 

 

20. Виховуємо базові якості особистості старшого дошкільника в умовах ДНЗ : методичний посібник / Г. Бєлєнька, Н. Гавриш, С. Васильєва, В. Маршицька, С. Нечай, Г. Орлова, О. Острянська, О. Полякова, В. Рагозіна, О. Рейпольська, Н. Шкляр ; за заг. ред. Н. Гавриш. – Х. : Мадрид, 2015. – 220 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10041/1/2.pdf

 

21. Формуємо у старших дошкільників цілісне світобачення: навчально-методичний посібник / Авт. кол-в: Кононко О.Л., Луценко В.О., Нечай С.П., Плохій З.П., Сидельникова О.Д., Старченко В.А., Терещенко О.П., Шелестова Л.В., Якименко Л.Ю. — К. : «Імекс-ЛТД». — 260 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/2307/1/ploxiy_2013.pdf

 

22. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Керівник – Миропольська Н.Є. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з дисциплін художньо-естетичного циклу.

 

23. Міжсекторальна взаємодія в умовах превентивного вихов- ного середовища : навчально-методичний посібник / автори-упорядники В. І. Кириченко, О. О. Єжова. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 172 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/7867/1/MIZhSEKTORALNA%20VZAIeMODIIa%20V%20UMOVAKh%20PREVENTYVNOHO%20VYKhOVNOHO%20SEREDOVYShchA.pdf

 

24. Формування превентивного виховного середовища загальноосвіт- нього навчального закладу : навч.-метод. посіб. / Єжова О. О., Киричен- ко В. І., Тарасова Т. В., Федорченко Т. Є., Муромець В. Г., Нечерда В. Б., Оржеховська В. М., Кириленко С. В. ; [За заг. ред. д.п.н., проф. Оржеховської В. М.]. — Кіровоград : Імекс ЛТД, 2014. — 172 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/7864/1/FORMUVANNIa%20PREVENTYVNOHO%20VYKhOVNOHO%20SEREDOVYShchA%20ZNZ.pdf

 

 25. Мій екологічний вибір : навч.-метод. посіб. / Н. Пустовіт, О. Колонькова, О. Пруцакова, Г. Тарасюк, Ю. Солобай.  Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. – 176 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Керівник – Миропольська Н.Є