Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

31.08.2016

Серпнева веб-конференція «Учені НАПН України – українським учителям»

 

2330 серпня 2016 року Національна академія педагогічних наук України провела щорічну серпневу веб-конференцію «Учені НАПН України – українським учителям». 

Блок актуальних питань було піднято на конференції науковими співробітниками Інституту проблем виховання НАПН України.

 

 

 

З усвідомленням зростання світоглядної ролі мистецтва у складному сьогоденні нашого суспільства одним з найгостріших питань, що хвилює наукову, вчительську і батьківську спільноту, є те, якою бути мистецькій освіті в новій українській школі.

 

 

На конференції увага концентрувалася на виховній проблематиці мистецької освіти у контексті компетентнісного підходу, передусім, на невід’ємності навчання мистецтву і виховання мистецтвом, ролі системного художнього пізнання у формуванні цілісної особистості, базис якого закладається на уроках (музичного, образотворчого, інтегрованого, художньої культури), триває у позаурочний час, а соціальний ефект повною мірою виявляє себе у тому, як учень організовує власне дозвілля (О. А. Комаровська, д.п.н., тема «Реалізація виховного потенціалу мистецтва на уроках художньо-естетичного циклу»).

 

 

Розкрито непересічний потенціал мистецької освіти у формуванні особистості–патріота, передусім сутності мистецтва як джерела та носія національної ідеї та безпосередньо уроків художньо-естетичного циклу (О. В. Просіна, к.п.н.; тема «Сучасні підходи до національно-патріотичного виховання на уроках художньо-естетичного циклу»).

 

 

Учасників on-line обговорення цікавили педагогічні механізми запровадження партнерства на уроках художньо-естетичного циклу; сутність, логіка, педагогічні механізми формування компетентної особистості засобами мистецтва; методи ефективного застосування засобів різних видів мистецтва у немистецьких формах навчально-виховної роботи школи, зміст мистецької освіти з прийняттям нової концепції школи, конкретні методичні проблеми – щодо музичного репертуару, особливостей організації практично-творчої діяльності з учнями тощо.

Презентовано чергові випуски науково-методичного журналу «Мистецтво та освіта», в якому висвітлюються різноманітні теоретичні й методичні питання, що хвилюють науковців і вчителів. Журнал у 2016 році відзначає 20-річний ювілей.

 

 

Предметом обговорення на веб-конференції стала проблема національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Виступаючі (Ж.В.Петрочко, д.п.н.;В.І.Кириченко, к.п.н.; тема «Впровадження тренінгової програми для педагогічних працівників «З Україною в серці») дали відповіді на запитання: Що має стати першим і домінантним кроком на шляху реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки? Яка роль у цьому процесі педагогічних працівників? Чи правомірно говорити про сучасну модель національно-патріотичного виховання, нові акценти цього процесу?

 

 

На конференції було презентовано Програму тренінгу з національно-патріотичного виховання «З Україною в серці» (її зміст, структуру, особливості реалізації у 2016 р.); розкрито основні сучасні акценти національно-патріотичного виховання дітей та молоді у викликах часу. Виокремлено такі змістові наголоси: патріот володіє якостями суб’єкта громадянського суспільства, водночас за громадянськими цінностями не можна втратити національні почуття (відчуття свого рідного); актуальним зараз є формування політики національної пам’яті; осердям сучасного патріотичного виховання має стати вироблення переконаності учнів, що сила українців в їхній єдності; громадянам України потрібно навчитися жити в повазі, у солідарності і толерантності, не можна виховувати патріотизм на ненависті й агресивності;патріотизм має стати пріоритетним ціннісним орієнтиром навчально-виховного процесу; перетворитися на наскрізну ідею, загальну мету; варто уникати нав'язливості; змістовою основою програми виховання патріотизму постають його складники (любов до України – Батьківщини, народу, держави; діяльнісна відданість, моральна стійкість, готовність до самопожертви, власна гідність).

 

 

У продовження піднятої проблеми наступний виступ було присвячено військово-патріотичному вихованню школярів загальноосвітніх навчальних закладів («Сучасні аспекти військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», О.І.Остапенко, к.п.н; І.В.Кузора). Підкреслено, що вирішальну роль у цьому процесі займає предмет «Захист Вітчизни». Зазначено, що необхідність підвищення ефективності військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді зумовлена її специфікою та загальнонаціональним масштабом. Відтак, результативність військово-патріотичного виховання потребує активізації роботи державних структур, загальноосвітніх навчальних закладів, громадських організацій, інших соціальних інститутів в об’єднанні зусиль у створенні осередків із військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в усіх регіонах України.

 

 

Презентовано проект концепції загальнодержавної програми військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, розкрито основні сучасні акценти військово-патріотичного виховання школярів. Окремий блок питань стосувався можливостей і особливостей співпраці ЗНЗ із Федерацією військово-спортивного хортингу України; висвітлено механізми створення й функціонування у навчальному закладі гуртка чи факультативу з військово-патріотичного хортингу.

 

 

У контексті національно-патріотичного виховання підростаючої особистості нині особливої актуальності набуває проблема формування просоціальної поведінки учнів ЗНЗ. Доповідач (В.Б.Нечерда, к.п.н.) обґрунтувала актуальність формування просоціальної поведінки учнів загальноосвітнього навчального закладу як системи свідомих дій і соціально значущих вчинків особистості. Було висвітлено теоретичну основу, зміст, форми та підходи, організаційно-педагогічні умови формування просоціальної поведінки з урахуванням вікових особливостей розвитку учнів молодшої, середньої та старшої школи.

 

 

Акцент поставлено на основних групах методів виховання: методи формування переконань, методи формування бажаної (звичної) поведінки і методи формування емоційно-вольових установок. Презентовано перспективні виховні технології, здатні забезпечити формування просоціальної поведінки учнів: ігрова, проектна, тренінгова, інформаційно-комунікативна.

 

 

Члени творчого колективу співробітників лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України (О.А.Острянська, к.п.н.; С.А.Васильєва) презентували актуальні проблеми освіти і виховання дітей дошкільного віку».

 

 

Доповідачі зосередили увагу на змістових акцентах, які ставить сьогодення перед дошкільною освітою, та перспективах їх ефективного розв’язання. Зокрема, було піднято питання: Яким чином педагогам дошкільної ланки найдоцільніше реалізувати потенціал парціальних навчальних програм як потужного ресурсу модернізації педагогічного процесу в дошкільному закладі у ракурсі сучасних викликів із метою вирішення актуальних проблем освіти й виховання дітей дошкільного віку?

 

 

Підкреслено, що розв’язання цього та інших питань  потребує  істотного вдосконалення змісту дошкільної освіти, впровадження у практичну діяльність педагогів дошкільних навчальних закладів якісного навчально-методичного забезпечення, а також кваліфікованого науково-методичного супроводу фахівців із дошкільної освіти. Педагогічній спільноті було представлено парціальну програму «Україна – наша Батьківщина», спрямовану  на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2015), формування у дітей старшого дошкільного віку першооснов патріотизму шляхом ознайомлення з особливостями національного побуту, свят, традицій та звичаїв, засвоєння норм елементарної правомірної поведінки, розкриття цінності моральних якостей, які є невід’ємною складовою прояву ідентичності українського народу. Також презентовано парціальні програми «У дружбі зростаємо, про злагоду дбаємо», «Здорове дитинство», «Я професії вивчаю – про своє майбутнє дбаю», «Дівчатка і хлоп’ята – майбутні мами й тата» (їх зміст, структура, особливості реалізації); розкрито основні сучасні акценти виховання дітей дошкільного віку в контексті соціалізації, зокрема,  формування міжособистісної злагоди та соціально-комунікативних умінь у старших дошкільників у дошкільному навчальному закладі в ракурсі реалізації ідеї особистісно-орієнтованого виховання дітей у триєдиному векторі "Я – громадянин, я – сім’янин, я – професіонал"; забезпечення наступності й перспективності між дошкільним навчальним закладом та початковою школою в розв’язанні проблеми соціалізації дошкільників і молодших школярів.

 

 

Поза увагою не залишилися актуальні проблеми позашкільної освіти. Так, у виступі «Ціннісні орієнтири позашкільної освіти» (Г.В.Корнієнко, к.п.н.; О.В.Литовченко, к.п.н.)була розкрита проблема ціннісних орієнтирів навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах; представлено провідні цінності відповідно напряму діяльності гурткової роботи (художньо-естетичний, гуманітарний, соціально-реабілітаційний напрями); представлено методики, що сприятимуть формуванню цих цінностей (навчальні програми для гуртків вищезазначених напрямів, а також наскрізна програма для ПНЗ «Виховуємо патріота»).

 

 

Також висвітлено (О.Л.Пруцакова, к.п.н.) особливості освіти сталого розвитку та  формування екологічних цінностей; специфіку і труднощі їх впровадження у практичну діяльність загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; якість підготовки педагогів до викладання в контексті вимог сталого розвитку, необхідні шляхи і методи цієї підготовки; презентовано систему тренінгів для  педагогів з основ освіти сталого розвитку. 

 

 

Посилання на відеоверсію веб-конференції «Учені НАПН України – українським учителям»: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQm7R2V8qfoe1R60zru4x7WWU0geXzTIJ

 

Архів