Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

02.06.2017

НАУКОВИЙ ТРАВЕНЬ В ІНСТИТУТІ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ

 

День науки, що відзначається в Україні у третю суботу травня, привертає увагу громадськості до осмислення ролі наукових досліджень, функціонування науково-дослідних установ, результативності наукової діяльності в Україні. Самі ж науковці активізують свою роботу насамперед шляхом донесення головних ідей своїх напрацювань до практичних працівників, вдаються до наукової рефлексії власних розробок, аналізують досягнуте та ставлять перед собою нові завдання.

 

Педагогічна наука в сучасний період є серйозним чинником вирішення багатьох соціальних, політичних, економічних проблем в нашій країні, адже обґрунтовує необхідність формування компетентного та морально зрілого члена суспільства, який стає суб’єктом соціального прогресу, стабільності та гармонії. У цьому твердо переконані наукові співробітники Інституту проблем виховання НАПН України, які належно усвідомлюють свій обов’язок щодо розвитку теорії і методики виховання як однієї з основ оптимізації сучасного освітнього процесу, спрямування його на виховання творчої, соціально активної та відповідальної особистості, духовно та компетентнісно спроможної удосконалювати як себе, так і навколишній соціальний простір.

 

Теоретичні та методичні напрацювання наукові співробітники Інституту насамперед прагнуть донести до вчителів, батьків, широкої громадськості, адже лише шляхом практичного застосування розроблених ідей, концепцій, програм, методичних рекомендацій реально виявляється значимість педагогічної науки, її роль у розв’язанні різноманітних проблем сучасного українського суспільства.

 

Усвідомлюючи значущість означених вище завдань, співробітники Інституту проблем виховання у цьому році різновекторно і комплексно підійшли до планування і участі у ХІ Всеукраїнському фестивалі науки. Відтак, травень 2017 став доволі багатим на заходи, під час яких було продемонстровано наукові напрацювання, розгорнулася продуктивна  наукова дискусія.

 

Плануючи заходи до фестивалю науки, представники усіх лабораторій намагалися поєднати різні форми роботи, а також представити цікаві й змістовні активності у викликах часу для різних цільових груп: дітей, їхніх батьків, педагогів, спеціалістів інших галузей, вищих навчальних закладів та наукових установ НАПН України.

 

 Розпочався фестиваль науки семінаром-практикумом для батьків «Соціально-педагогічна підтримка патріотичних учинків дитини» (6 травня), проведеним співробітниками лабораторії соціальної педагогіки  Ю. М. Жданович і Н.В. Сергєєвою. Зокрема, у доповіді «Шляхи соціально-педагогічної підтримки патріотичних учинків дитини» (Ю. М. Жданович) було зроблено акцент на необхідності створення соціально-педагогічних умов для розвитку і вияву дітьми патріотично-громадянської позиції. Плідним також виявилося обговорення з батьками питання про їх роль у підтримці патріотичних учинків дитини, результатом чого стало розроблення програми заходів та доброчинних акцій, спрямованих на формування патріотичної спрямованості дітей за підтримки і сприяння батьків. Варто пікреслити, що під час семінару батьки самі зазначили важливість і необхідність залучення дітей до різних видів доброчинної діяльності суспільно значущої спрямованості, яка сприятиме формуванню любові до народу, Батьківщини, держави, моральної стійкості, дозволятиме дітям відчувати себе активними громадянами своєї держави та розвиватиме почуття власної гідності.

 

 

 

До заходів, присвячених фестивалі науки, долучилися співробітники лабораторії позашкільної освіти. Так, 16 травня в КП «Будинок природи» з їхньої ініціативи було проведено семінар-практикум «Ідеї сталого розвитку в екологічній освіті», під час якого О.О. Колонькова та Г.П. Тарасюк актуалізували проблему методичного забезпечення екологічної освіти в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, представили відповідні методичні розробки та провели практичні заняття. 17 травня в Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді Міністерства освіти і науки України в рамках Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму зазначеними вище науковими співробітниками Інституту було проведено семінар для педагогів позашкільної освіти «Реалізація ідей сталого розвитку в екологічному вихованні дітей та учнівської молоді».  На заході наголошувалося, що освіта в інтересах сталого розвитку суспільства сприятиме формуванню поколінь, які задовольнятимуть свої потреби з найменшим тиском на природне середовище та забезпечуватимуть екологічно виправданий екологічний і соціальний розвиток суспільства.

 

Не менш продуктивні заходи було ініційовано лабораторією трудового виховання. Так, у роботі круглого столу «Трудове виховання і навчання учнів: сучасні пріоритети» (18 травня) взяли участь наукові співробітники, аспіранти та докторанти Інституту проблем виховання, Інституту професійно-технічної освіти, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих, Інституту педагогіки НАПН України, педагогічні працівники середніх загальноосвітніх навчальних закладів Запорізької та Київської областей, представники громадських організацій. На заході відбулося обговорення низки актуальних проблем, зокрема вітчизняний і зарубіжний досвід трудового виховання та навчання учнівської молоді; аспекти трудового виховання молодших школярів в умовах реформування початкової освіти; напрями вдосконалення трудового виховання і навчання учнівської молоді. У висновках за результатами проведеного обговорення наголошено, що в умовах економічної й культурної глобалізації людства, зростання ролі знань і технологій освіта постає як дієвий інструмент формування особистості, здатної жити в умовах динамічних змін, вимагаючи модернізації системи трудового виховання і навчання у загальноосвітній школі.

 

Дискусію з питань професійного самовизначення було продовжено наVІ Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Професійна орієнтація: теорія і практика» (22 травня).До семінару долучилися науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищих, професійно-технічних та середніх загальноосвітніх навчальних закладів, працівники науково-методичних центрів та методкабінетів, практичні психологи і соціальні педагоги, представники державних інституцій і громадських організацій та інші.Головним завданнямзаходустало створення функціональної платформи для обговорення питань, пов’язаних з професійним самовизначенням учнівської молоді та зумовлених актуальними змінами в житті країни).

 

Фестиваль науки в Інституті не обійшовся без окремого заходу для дітей. Так, 20 травня співробітники лабораторії соціальної педагогіки організували квест для дітей-переселенців з Криму «Моя Україна», основними завданнями якого стали: розкриття спорідненості історичного шляху кримських татар та українців; виховання патріотизму, любові до України, толерантності у міжетнічному спілкуванні; сприяння налагодженню плодотворної взаємодії між кримськими татарами та українцями. Квест об’єднав гру дітей в історичне доміно, складання карти України з окремих областей і АР Крим, демонстрування народних танців, приготування народних страв. Цей захід підвів дітей до висновку, що лише єдність та братерство дозволяють зберегти державу незалежною, сильною, забезпечуючи можливість повернення в Україну історичної території кримських татар.

   

 

Різносторонньою була участь співробітників Інституту в VІ Міжнародних Челпанівських психолого-педагогічних читаннях, потужному науковому форумі, що відбувся 18-21 травня  за підтримки наукових інституцій Польщі, Франції, США. Участь у таких заходах майже у повному складі стало доброю традицією Інституту. Так, високий рівень наукової дискусії на пленарній сесії було задано директором Інституту проблем виховання, академіком І. Д. Бехом, який у доповіді «Довершена особистість у психо-виховному вимірі» обґрунтував значущість формування у підростаючого покоління духовності, без якої неможливо вирішити різноманітні соціальні проблеми та забезпечити поступ суспільства. З доповіддю «Компетентнісний потенціал мистецької освіти в контексті ідей Нової української школи» виступила завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти О. А. Комаровська, яка розкрила сутність художньо-освітнього простору суспільства і художньо-освітнього простору навчального закладу. У виступі було наголошено на виховній сутності уроків мистецьких дисциплін у школі, підкреслено системоутворювальну роль загальнокультурної компетентності особистості, зокрема розкрито механізми цілісного впливу мистецтва (завдяки його художньо-образній природі, що апелює до емоційної сфери людини та задіює всі її пізнавальні процеси) на формування особистості. Доповідач загострила увагу аудиторії на особливій ролі мистецької освіти в національно-патріотичному, фізичному, громадянському напрямах виховання, що здійснюється на основі естетизації мислення та естетизації буття людини. Проблема ролі батьків у становленні сучасної дитини, досягненні нею життєвого успіху піднімалася провідним науковим співробітником лабораторії сімейного виховання та закладів інтернатного типу Л. В. Гончар у «Бачення батьківської компетентності у світлі сучасних соціокультурних умов». Було проаналізовано батьківську компетентність з позицій діяльнісного, компетентнісного, системного підходу, висвітлено сучасні соціокультурні умови (життя суспільства фактично в стані війни, стрімкий розвиток інформаційних технологій) та їхній вплив на формування батьківської компетентності у сучасних батьків.

 

У наступні дні Челпанівських читань співробітниками Інституту було проведено низку майстер-класів, круглих столів та презентацій. Зокрема, науковими співробітниками лабораторії громадянського та морального виховання К. О. Журбою та І. М. Шкільною організовано дискусія-презентація «Формування національно-культурної ідентичності: сучасні виклики та тенденції», яка визначила позитивні і негативні чинники національно-культурної ідентичності, окреслила необхідність консолідації нації на різних рівнях, акцентувала увагу на процесі виховання підростаючого покоління. На думку учасників дискусії, формування національно-культурної ідентичності має опиратися на: історичну правду; історичну пам'ять; національні ідеали; національну гідність; національну самосвідомість; патріотизм.

 

На майстер-класі співробітників лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя «Формування просоціальної поведінки дітей та підлітків: теорія і практика» було відрефлексовано основні змістові, організаційні й технологічні аспекти процесу формування просоціальної поведінки дітей та підлітків; шляхом долучення до інтеракцій відпрацьовано одні з найефективніших технологій її формування: тренінгову, ігрову, театральну. Ведучі (В.І. Кириченко, Т.В. Тарасова, В.Б. Нечерда) підкреслили важливість заявленої теми, оскільки від ціннісних орієнтацій молодого покоління, його знань і вмінь, сформованої чи ні активної життєвої позиції, відкритості до світу, його тривог і проблем в сучасному багато в чому залежить фізичний, психологічний і духовний стан нашого суспільства у недалекому майбутньому. Зокрема, В.І. Кириченко привернула увагу до різноманітних аспектів проблематики формування просоціальної поведінки та розкрила основні переваги «Програми 15 кроків». За допомоги Т.В. Тарасової присутні мали змогу відчути ефективність ігрової технології, яка дає можливість пережити в ігровій формі певні пригоди разом з однолітками. Важливість театральної технології для роботи з підлітковою аудиторією було підкреслено В.Б. Нечердою, а також продемонстровано практичним психологом школи I-III ступенів № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи Деснянського р-ну м. Києва К.М. Рибачок та соціальним педагогом цього ж закладу О.Г. Шевченко під час вистави форум-театру «Важкий день».

 

Цікавою й методично перспективною формою педагогічного зростання стали майстер-класи співробітників лабораторії дошкільної освіти і виховання (Н. В. Гавриш, О. Д. Рейпольська, В.В Рагозіна, С.А.Васильєва, Н.А.Шкляр) «Проектна діяльність як засіб соціалізації дітей старшого дошкільного віку» та «Сприймання та обговорення картини: зарубіжні і вітчизняні підходи у роботі з дошкільниками». А на навчально-демонстраційній сесії «Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: новітні світові та європейські практики» відбувся майстер-клас «Педагогіка майбутнього: інноваційні технології підготовки педагогів до формування соціально-комунікативних умінь у старших дошкільників у театралізованій діяльності в ДНЗ», проведений О.А. Острянською. Особливе зацікавлення педагогічної спільноти майстер-класу викликало: характеристика особливостей театральної педагогіки в ДНЗ та перспектив її застосування в контексті успішної соціально-комунікативної взаємодії вихователів із дошкільниками й налагодження міцної партнерської взаємодії з родинами вихованців; розкриття особливостей використання інноваційних технологій підготовки педагогів до формування соціально-комунікативних умінь у старших дошкільників у театралізованій діяльності в ДНЗ в контексті реалізації ідей педагогіки майбутнього, на прикладі використання технологій взаємодії Інституту проблем виховання НАПН України з експериментальними закладами.

 

Презентацію «Оцінка потреб дитини та її сім’ї як інструмент міжвідомчої взаємодії» провела заступник директора з науково-експериментальної роботи Ж.В. Петрочко, яка наголосила на концептуальних засадах оцінки, розкрила теоретичні підходи до неї (теорія прихильності, теорія відновлення, концепція сильних сторін), охарактеризувала компоненти та показники оцінки. Увагу присутніх було зосереджено на важливості міжвідомчої і міждисциплінарної взаємодії у процесі оцінки, напрацювання єдиного інструментарію відповідної роботи, проведення спільного навчання фахівців різних галузей.

 

У дещо іншому ракурсі питання партнерства було висвітлено під час презентації наукових співробітників лабораторії соціальної педагогіки «Технології партнерства у соціально-педагогічній парадигмі виховання особистості: досвід упровадження». Акцентовано, що однією з базових ідей щодо механізмів розвитку сучасного виховання є соціально-педагогічне партнерство, сутність якого полягає в оптимізації спільної діяльності на основі діалогової взаємодії і узгодженої співпраці між різними соціальними інститутами у соціальному захисті, супроводі, соціально-педагогічній підтримці вразливих категорій сімей та дітей, інших цільових груп.

 

Певною кульмінацією фестивалю науки стали Другі соціально-педагогічні читання імені І.Д. Звєрєвої, які пройшли у конференц-залі Президії НАПН України. Співорганізатори читань (Інститут проблем виховання НАПН України й Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка) намагалися зробити захід емоційно багатим, щирим і водночас глибоко змістовним. З теплими вітальними словами звернулися до присутніх віце-президент НАПН України О.М.Топузов, директор Інституту І.Д.Бех, академік О.В.Сухомлинська. Перед учасниками заходу виступили Уповноважений Президента з прав дитини М.М.Кулеба, начальник управління профілактики соціального сирітства Міністерства соціальної політики І.М.Пінчук, учні та колеги Ірини Дмитрівни Звєрєвої – О.В.Безпалько, З.П.Кияниця, Г.І.Постолюк, Т.В. Журавель, Т.Ф.Алєксєєнко. Виступаючі підняли низку актуальних питань соціальної педагогіки і соціальної роботи а України: стратегія деінституціалізації виховання та розвитку дітей в Україні;  концептуалізація проблемного поля соціальної педагогіки у викликах сучасності; система захисту дітей на місцевому рівні: основи її ефективного функціонування; розвиток соціальних послуг для сімей з дітьми у громаді в умовах децентралізації; ведення випадку як базова технологія соціальної роботи: від теоретичного осмислення до практичної реалізації; актуальні питання профілактики конфліктів та правопорушень серед підлітків та молоді. Учасникам читань було презентовано новий посібник у двох частинах "Соціальна робота з вразливими сім'ями та дітьми", підготовлений на замовлення Мінсоцполітики і виданий за підтримки ЮНІСЕФ, а також комплект методичних матеріалів, розроблених у рамках програми «Будуємо майбутнє разом». У другій частині читань відбувся круглий стіл з обговорення актуальних питань професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників. Модераторами дискусії стали професори А.Й. Капська та Т.Г. Веретенко.

   

 

    

 

Таким чином, травневі наукові заходи Інституту проблем виховання у рамках фестивалю науки засвідчили високу творчу спроможність колективу, його науковий потенціал, спрямованість на постійний дослідницький пошук, визначення дієвих виховних інструментів, що сприятимуть удосконаленню, збагаченню педагогічної діяльності у викликах часу.

 

Петрочко Жанна Василівна,  доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи;

Шахрай Валентина Михайлівна, доктор педагогічних наук, завідувач лабораторії виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України.

 

Архів