Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

17.11.2017

16 листопада в актовій залі Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України з нагоди 25-річчя НАПН України відбувся методологічний семінар "Нові тенденції і явища у дитячому і молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри". Захід було організовано Відділенням загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України та Інститутом проблем виховання НАПН України.

У роботі семінару взяли участь члени НАПН України та працівники її наукових підрозділів, викладачі, аспіранти і докторанти, педагоги-практики, усі ті, хто не байдужий до проблем розвитку та успішної соціалізації дітей та молоді в Україні.

Метою семінару стала актуалізація питань щодо нових тенденцій і явищ у дитячому і молодіжному середовищі в Україні у цивілізаційному, культурологічному, інформаційному вимірах; консолідація науково-педагогічної громади стосовно вироблення спільної позиції щодо змісту і технологій забезпечення розвитку дітей та молоді в умовах викликів, загроз та змін в українському суспільстві.

Методологічний семінар відкрив Президент НАПН д. філос. н., проф., академік В.Г. Кремень. Василь Григорович привітав учасників семінару, окреслив основні пріоритети дослідження дитинства та юності, представив шановних гостей – представників Міністерства освіти і науки України – Кононенка Юрія Григоровича, директора Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти, та Міністерства соціальної політики України – Вовка Володимира Семеновича, заступника директора Департаменту захисту прав дітей та усиновлення.

На пленарному засіданні було піднято ряд актуальних питань щодо позитивних і негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, а саме: дорослішання в Україні і світі: загальні тенденції і виклики (академік О.В. Сухомлинська), актуальні проблеми захисту прав дітей в Україні (В.С. Вовк), особливості становлення особистості підлітка в умовах соціальної реальності (академік І.Д. Бех), соціокультурні тенденції в сучасному молодіжному середовищі: цивілізаційний вимір (член-кор. П.Ю. Саух), тенденції і явища у молодіжному середовищі зарубіжжя (проф. О.І. Локшина), зовнішня міграція української молоді (проф. Ж.В. Петрочко), молода людина в інформаційному світі (член-кор. В.Д. Пархоменко), психологічні маніпуляції в небезпечних квестах (член-кор. Л.А. Найдьонова), використання хмарних сервісів для реалізації виховних проектів (д.п.н. С.Г. Литвинова), проблема: діти і гроші (д.п.н. Т.Ф.Алєксєєнко), трансформація системи цінностей учнівської і студентської молоді в контексті реформування вітчизняної професійної освіти (д.п.н. Л.М. Єршова), художні цінності сучасних дітей: особливості прояву і формування у полікультурному середовищі (д.п.н. О.А. Комаровська).

Учасниками семінару наголошено, що нині людство все дієвіше оволодіває інноваційним типом прогресу в науці, технологіях й техніці загалом. Така глобальна ситуація задає стратегію як національного поступу,  так і розвитку Нової української школи, пріоритетом якої є виховання самодостатньої, знаннєвої, духовно багатої, компетентної особистості, готової до продуктивного життя в динамічних умовах. У сучасних реаліях все більшої значущості набувають такі життєві цінності, як державна незалежність, демократичний розвиток, національно-культурне відродження, свобода слова, участь у житті суспільства й ухваленні рішень, свідомий вибір сфери успішної життєдіяльності.

Підростаюче покоління налаштоване на реформаторські зміни в країні й відчутно долучається до їх реалізації; українська молодь стає повноправним учасником міжнародного молодіжного співтовариства, по мірі можливості інтегрується у глобальні економічні, політичні та гуманітарні процеси. Водночас процес духовно-морального та соціального розвитку молоді ускладнений такими негативними явищами, як: зростання проявів бездуховності, підліткової дезадаптації, правопорушень, наркоманії, алкоголізму, показників суїциду дітей; поширення асоціальних моделей поведінки (мобінг – групове насильство, булінг – насильство з боку неформального лідера), ризикованих захоплень, пов’язаних з потребою самоствердження (зачепінг, руферство, дігерство, небезпечні для життя квести); недостатній рівень медіа-культури та безпеки дітей в мережі Інтернет.

Така ситуація загострюється через низку негативних тенденцій, обумовлених суперечностями між: проголошуваними вищими духовними цінностями і їх недостатнім утвердженням у широкій соціальній практиці молодого покоління; необхідністю продуктивно-творчої спрямованості молоді й культивуванням споживацького способу життя; суспільним покладанням молоді як пріоритетної сили державного прогресу і наявною непідготовленістю її до реалізації цієї місії.

Відзначено, що сьогодні зростаюча особистість має мислити глобально, а діяти національно патріотично. У зв’язку з цим, одним із головних завдань є формування у молодого покоління національних цінностей як світоглядних засад української громадянської ідентичності, як чинника якісного впливу на міграційні настрою української молоді.

Після перерви робота семінару продовжилася у 5 секціях: Дитяче й молодіжне середовище в Україні: тенденції розвитку в контексті цивілізаційних змін. Духовно-моральне становлення підростаючої особистості у багатовимірному соціальному просторі. Міжкультурне виховання для толерантності та порозуміння в глобалізаційному світі. Діти та молодь сучасного інформаційного суспільства: переваги, ризики, безпека. Патріотизм, громадянська активність та відповідальність дітей та молоді в обрисах сучасної соціальної реальності.

У процесі роботи методологічного семінару було сформульовано рекомендації для подальшого впровадження в діяльність наукових установ НАПН України, а також міністерствам освіти і науки, соціальної політики, молоді та спорту України.

 

 

 

 

 

Архів