Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

06.09.2017

IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування тверезого способу життя в сiм’ї та суспiльствi» 4–5 листопада 2017 р., м. Київ

 

Інформаційний лист від Громадська органiзацiї «Рух «Твереза Україна»

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачi, докторанти, аспiранти, студенти, педагоги, психологи, медичнi працiвники, релігійні діячі, активiсти тверезницьких органiзацiй та всi, хто прагне вiдродити тверезiсть в українському суспiльствi.

Метою конференції є обговорення та пошук рішень створення передумов подолання алкоголізації та формування тверезого суспільства в Україні.

Завданням конференції є напрацювання та сприяння впровадженню результатів і сучасних здобутків у сферi виховання тверезостi в сiм’ї, теорiї та практики вiльного вiд алкоголю способу життя в суспiльствi, органiзацiї тверезницької дiяльностi.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

•Громадська організація «Рух «Твереза Україна»;

Національна академія педагогічних наук України;

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України;

Інститут проблем виховання НАПН України;

Громадська організація «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка»;

Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація лікарів-психологів»

.

ЗА ПІДТРИМКИ

 

Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації;

Міністерства молоді та спорту України;

Міністерства соціальної політики України;

Міністерства освіти і науки України;

Міністерства оборони України.

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Педагогіка: тверезницьке виховання і навчання дітей та молоді тверезому способу життя (ТСЖ). Впровадження ТСЖ у систему дошкільної, середньої та вищої освіти, а також у систему фізичного виховання молоді.

2. Психологія: формування свідомої тверезості в сім’ї, колективі, впровадження моделі тверезої поведінки в різних ситуаціях.

3. Медицина: профілактична робота лікаря з людьми, передусім з дітьми та молоддю, спрямована на популяризацію тверезого способу життя і поширення інформації про шкідливий вплив алкоголю на здоров’я.

4. Соціологія: аналіз ставлення людини до особистої тверезості як цінності, а також до проблеми вживання алкоголю та шляхів її подолання.

5. Історія, право: періоди тверезості в національній та світовій історії, досягнення й помилки законодавців і тверезницьких рухів. Антиалкогольне законодавство, правові механізми запровадження тверезого способу життя в суспільстві.

6. Інформаційні технології: поширення ідеї тверезості в сучасному інформаційному просторі.

7. Релігійні підходи до виховання тверезості: досвід представників різних конфесій у формуванні тверезих переконань.

8. Організація тверезницького руху: методологія тверезницької діяльності.

9. Інші аспекти тверезого способу життя: дослідження в інших сферах, пов’язані з формуванням і збереженням ТСЖ.

 

Офіційні мови конференції: українська, англійська та російська.

 

Місце проведення конференції: м. Київ, вул. Хрещатик, 36, Київська мiська державна адмiнiстрацiя (Колонна зала, 2-й поверх).

Форма участі: очна та заочна.

Для участі у конференції необхідно: До 15 вересня 2017 року (включно) на офiцiйному сайті конференцiї http://science.tvereza.info

зареєструватися та подати тезу доповіді.

 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Вiдповiднiсть мiжнародним стандартам наукової етики (доповiдь повинна бути оригiнальним результатом дослiдження або практичної роботи авторiв; тези доповiдi не можуть мiстити передрук ранiше опублiкованих праць інших авторiв).

 

Тези доповіді приймаються в електронному вигляді у форматі: *.rtf, *.doc (MS Word), *.txt або *.tex (LATEX). Назва файлу має містити прізвище автора латинськими літерами.

Обсяг –5 стор. формату А-4 файла з розширенням *.doc; шрифт–Times New Roman, розмір –14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

 

Якщо до тез додано схеми, рисунки, діаграми тощо, то їх належить оптимізувати для чорно-білого друку і подати в окремих графічних файлах. Натомість таблиці, підписи до таблиць, зображень, діаграм і т. ін. містяться безпосередньо в тексті. Розставляти переноси слів у тексті забороняється.

Посилання на джерела в тексті потрібно подавати у квадратних дужках, наприклад:

[1] або [1, c. 64]. Список літератури належить скласти у порядку цитування в тексті (або в алфавітному порядку) і оформити згідно з встановленими вимогами до бібліографічного опису.

Голова Оргкомітету конференції

доктор психологічних наук, професор Данилюк Іван Васильович.

Офіційний сайт конференції: http://scіence.tvereza.іnfo

E-maіl: scіence@tvereza.іnfo

Довідки за тел.: (+38067) 299-69-96, (+38063) 505-99-85

Роман Антонович Галицький

 

Архів