Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Вчена рада

РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ

 

У звітному році склад вченої ради нараховував 25 осіб, серед яких 2 -  дійсні члени НАПН України. За вченими ступенями розподіл такий: 12 докторів наук ( 1 –психологічних, 11 – педагогічних наук ),  13 кандидатів педагогічних наук. Було заплановано і протягом року проведено 11 засідань вченої ради. На них обговорювались  питання, спрямовані на підвищення якості наукових досліджень: аналізувалися програми та методики досліджень, розпочатих у 2015 році; заслухувалася інформація про хід роботи над плановими темами, про результати закінчених НДР, затверджувалися програми моніторингу результатів дослідження тем НДР. Значна увага приділялася розгляду питань про результати впровадження завершених у попередні (2010-2012 рр.) роки планових НДР, розглядалися заходи на усунення недоліків і порушень, виявлених при перевірці результативності підготовки наукових кадрів та їхнього працевлаштування, виконання Постанов Президії НАПН України та Загальних зборів.

На вченій раді обговорювалися та рекомендувалися до друку і подання на Гриф МОН України рукописи монографій, методичних посібників, методичних рекомендацій, підготовлених за результатами виконаних планових тем, докторських та кандидатських дисертаційних досліджень; рукописи збірників наукових праць «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді»,   «Теорія і методика хортингу», науково-методичного журналу «Мистецтво та освіта», матеріалів науково-практичного семінару, присвяченого Першому чемпіонату України з поліцейського хортингу. На виконання завдання МОН України обговорювалася та затверджувалася «Концепція військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді».

Приділялась увага підвищенню кваліфікації наукових кадрів, якості керівництва аспірантами і докторантами. Обговорювались звіти аспірантів, доповіді докторантів щодо виконання ними дисертаційних досліджень, аналізувалася робота з науковими кореспондентами, участь співробітників у методологічному семінару «Громадянськість української молоді: виклики, здобутки, перспективи», підготовка до проведення  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісний розвиток дітей та молоді в інноваційно орієнтованому освітньому середовищі» та підсумки її проведення, роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01  тощо.

Відповідно до графіку проводився конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників лабораторій Інституту, присвоювалися вчені звання професора та старшого наукового співробітника зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання та 13.00.05 – соціальна педагогіка.

За результатами колективного обговорення щодо стимулювання співробітників інституту за здобутки у науковій діяльності затверджувалися подання на представлення науковців до нагородження державними нагородами та грамотами, почесними грамотами, медалями НАПН України.