Events All
Advertisements All
Greetings Archive

Deputy Director for scientific and experimental work

 

ZHANNA PETROCHKO

 

Doctor of Pedagogical Sciences, professor. A specialist in social pedagogy.

 

Scientific Activity

 

2000  – defence of the dissertation for a scientific degree of candidate of pedagogical sciences “Formation of spiritual needs of younger teenagers in out-of-class activities”

 

2011  – defence of the dissertation for a scientific degree of doctor of pedagogical sciences "Theory and practice of social-pedagogical securing of rights of children who are in difficult life situations” (13.00.05 – Social Pedagogics).

 

2005  – assistance professor of social pedagogy.

 

2009  – senior research scientist in speciality “Theory and Methods of Education”.

 

2015 – professor of the chair of social pedagogy and social work.

 

The author of more than 130 scientific works on the problems of education, social pedagogy, and social work.

 

 

The main publications for last three years

 

Monograph

 

Petrochko, Zh., Paschenko, O., Chyrenko, N. et al. (2015). Formuvannia sotsialnoi initsiatyvnosti pidlitkiv u dytiachomu obiednanni [Formation of social initiative of teenagers in children associations]. Kharkiv: Drukarnia Madryd.

 

Textbook

 

Petrochko, Zh. (2013). Dity, yaki opynylysia u skladnykh zhyttevykh obstavynakh [Children that are in difficult life situations]. In O. Bezpalko, I. Zvereva, T. Veretenko et al., Sotsialna pedahohika (pp. 151-165). Kyiv: Akademvydav.   

 

Manuals

 

1. Yezhova, O., Kyrychenko, V., Petrochko, Zh. et al. (2014). Partnerstvo zadlia naroshchuvannia potentsialu [Partnership for strengthening the potential]. Kyiv: Zdorovia cherez osvitu.

2. Petrochko, Zh., Chyrenko, N., Shpyh, N., Pashchenko, O. et al. (2015). Sotsialna initsiatyvnist: zmistovo-tekhnolohichne zabezpechennia [Social initiative: content-technological provision]. Kharkiv: Drukarnia Madryd. 

3. Bekh, I., Kyrychenko, V., Petrochko, Zh. (2015). Z Ukrainoiu v sertsi (treninh z patriotychnoho vykhovannia ditei ta molodi [With Ukraine in the heart (a training on patriotic education of children and youth]. Kyiv: Instytut obdarovanoi dytyny NAPN Ukrainy.

4. Petrochko, Zh., Yeriomenko, E. (2016). Khortynhshkola syly chesti yunoho ukraintsia [Horting – the school of strength and honour of young Ukrainian]. Kyiv: Palyvoda.

 

Articles in scientific professional editions


1. Petrochko, Zh. (2013). Pidtrymka sotsialnykh initsiatyv yak umova vprovadzhennia tekhnolohii vykhovnoi roboty z uchniamy shchodo protydii torhivli liudmy [Support of social initiatives as a condition of introduction of technologies of educational work with students regarding prevention of human trafficking]. In Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi: Ed. 17, book 2 (pp. 144-151).  Kirovohrad: Imeks-LTD.

2. Petrochko, Zh. (2013). Zabezpechennia prava na simiu: vid tradytsii do innovatsii [Securing the right for a family: From traditions to innovations]. In Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Series 11. Sotsialna robota. Sotsialna pedahohika: Ed. 17, part 1 (pp. 75-82). Ivano-Frankivsk: Vyd. NPU imeni M. P. Drahomanova.

3. Petrochko, Zh. (2014). Sotsialno-pedahohichni vykhovni tekhnolohii u vyklykakh chasu [Social-pedagogical educational technologies in challenges of time]. Pedahohika I psykholohiia, 1, 17-24.

4. Petrochko, Zh. (2014). Sutnist i funktsionalna rol sotsialnoi initsiatyvnosti u strukturi liderstva pidlitkiv [The essence and the functional role of social initiative in the structure of teenagers’ lidership]. In Teoretyko-metodychni problem vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi: Ed. 18, book 2 (pp. 143-150). Kirovohrad: Imeks-LTD.

5. Petrochko, Zh. (2014). Kontseptsiia shkoly, druzhnioi do dytyny: osnovni polozhennia I terminy [The conception of the child-friendly school: the main provisions and terms]. In Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii: N 2, 84-92. Sumy: Sum.  DPU im. A. Makarenka.

6. Petrochko, Zh. (2014). Teoretychni osnovy patronatu nad ditmy [Theoretical bases of patronage of children]. Sotsialnapedahohika: teoriiaimetodyka, 1, 83-90.

7. Petrochko, Zh. (2014). Otsinka potreb dytyny ta ii simi: sutnist, znachennia, kontseptualni zasady [Evaluation of needs of child and family]. In Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, Ed. 1 (pp. 75-81). Zaporizhzhia: Zaporizkyi natsionalnyi universytet.

8. Petrochko, Zh. (2015). Uchast ditei v ukhvalenni rishen I zhytti suspilstva [Children’s participation in decision-making and social life: essence accents and modern challenges]. In Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: Ed. 739 (pp. 145-151). Chernivtsi: Chernivetskyi natsionalnyi universytet.

 

Publications in foreign editions

 

1. Petrochko, Zh. & Pelekh, J. Parental competence as a factor of family education / Dilemmas of contemporary family – practical solutions  [education editorial offis: Z.Fraczek, B. Lulek]. – Rzeszów, 2013. – P. 25–32.

2. Bakhrombekov, V., Bezpalko, O., Beknanazarova, H. et al. (2013). Kratkii tadzhyksko-russkii entsyklopedicheskii slovar po sotsyalnoi rabote [Brief Tadzhik-Russian encyclopedical dictionary on social work]. Dushanbe. The author’s terms:  pp. 57–59, 75–76, 169–171, 178–180, 192–195, 512–514, 522–524.

3. Petrochko, Zh. Pravova kultura yunykh ukraintsiv [Legal culture of young Ukrainians] // Soucasna ukrajinistika: problem jazyka, literatury a kultury : sbornik vedeckych clanku / editor Josef Anders. – Olomouc : Univerzita Palackeho, 2014. – P. 458–460.

4. Zh. Petrochko, O. Yezhova, V. Kyrychenko. Child-Friendly School in Ukraine: Conceptual Framework / European Humanities Studies: State and Society. – Slupsk, Poland, 2016. – No.1. – p. 214-225.

 

Participation in the projects of international and Ukrainian public/charity organizations: UNICEF projects «Child-Friendly City» (2004, head of the project), «Developmental support of National Plan of Actions on Realization of UNO Convention on Children’ Rights” (2005, head of the project); the European Union project “Development of Integrated Social Services for Disadvantaged Families and Children (2007-2009, expert on the client’s needs estimation); the Representation office of the International Organization on Migration in Ukraine project “Prevention of Human Trafficking through Development of Social Work and Mobilization of Citizens” (2009-2014, expert-consultant); UNISEF projects “Development of the Unified National Instruments and Algorithm of Estimating Children and Family’s Needs” (2013, expert), “Compiling of Manuals on Social Work with Disadvantaged Families with Children (2015-2016, expert).