Events All
Advertisements All
Greetings Archive

Monographs

List of monographs of Institute of problems on education 

 

1. T.K. Okushko, Zh.V. Petrochko, N.V. Chyrenko, N.O. Shpyg, O.V. Kasyanova, O.V. Pashchenko, O.V. Dolgova and V. Belan (2015) Formation of social initiative of teenagers in a children's association Project Report. Retrieved from: http://lib.iitta.gov.ua/9866/

 

2. L.V. Kanishevska, S.O. Svyrydenko, L.V. Kuzmenko, O.B. Bernatska, L.R. Karpushevska, A.I. Gritchyna and O.S. Liashchuk (2015) Educate of family values in pupils boarding schools Manual. Retrieved from: http://lib.iitta.gov.ua/9936/

 

3. V.V. Machuskyi, V.V. Verbytskyi, A.E. Boiko, A.V. Korniyenko, O.V. Lytovchenko, and O.P. Lypetskyi (2015) Formation of basic competencies of pupils of the out-of-school educational ectablishments Technical Report. Retrieved from: http://lib.iitta.gov.ua/9862/

 

4. O.A. Komarovska, N.Ye. Myropolska, I.V. Rudenko, O.V. Bazeliuk, L.O. Khliebnykova, S.A. Nychkalo (2015) Technologies of Artistic and Aesthetic Education of Secondary School Pupils in Extracurricular Activities Project Report. Retrieved from: http://lib.iitta.gov.ua/9885/